Trygg Medisin (TM) www.tryggmedisin.no er en gratis nettbasert tjeneste hvor publikum anonymt stiller spørsmål om legemidler og får et personlig svar. Tjenesten drives av Regionale legemiddelinformasjonssentre (RELIS) ved Universitetssykehusene i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo. Svarene gis av erfarne leger og farmasøyter, og leses kun av den som har spurt. Tjenesten er bygd opp etter samme prinsipp som Trygg Mammamedisin (TMM) www.tryggmammamedisin.no

Legemiddelinformasjon til publikum
Tilgang til legemiddelinformasjon er i dag ikke noen begrensende faktor, og publikum eksponeres for store mengder reklame og informasjon av varierende kvalitet. Det eksisterer allerede en rekke tjenester hvor publikum kan diskutere sine diagnoser og legemiddelbehandling. Apotekkjedenes tilbud, Dr Online og Nettdoktor er eksempler. I tillegg kan det bli enklere for legemiddelindustrien å gi helse- og sykdomsinformasjon til publikum, noe som oppfattes som kontroversielt innen legestanden (1).

Politisk enighet
Faglig forsvarlig og riktig bruk av legemidler er et sentralt element i norsk legemiddelpolitikk. St.meld. nr. 18 (2004-2005) ”Rett kurs mot riktigere legemiddelbruk” (2) beskriver behovet for å styrke arbeidet med produsentuavhengig legemiddelinformasjon, og for i større grad å nå ut til helsepersonell og publikum. Styrking av legemiddelinformasjon er en forutsetning for at pasienter i større grad skal ta ansvar for egen helse. Etablering av TMM og TM har dette som bakgrunn.

Mål
Målet med TM er å gi publikum økt tilgang til nøytral informasjon for å oppnå bedre og tryggere legemiddelbruk. TM skal bidra til at pasienter i større grad tar ansvar for egen legemiddelbehandling og oppnå bedre etterlevelse gjennom tilpasset legemiddelinformasjon.

TM fokuserer på publikums behov for å stille spørsmål til legemiddelinformasjon de allerede har fått eller for å få mer legemiddelinformasjon dersom denne har vært mangelfull eller ikke er tilgjengelig.

Komplementær ressurs
Tjenesten skal være en ressurs som helsevesenet kan henvise til hvis de selv ikke har tid eller anledning til å besvare alle spørsmål fra pasienter. Erfaring fra TMM har vist at pasienter kan bli utrygge av legemiddelinformasjon som ikke er tilpasset deres situasjon. RELIS har 20 års erfaring med samarbeid med helsevesenet, og ser viktigheten av ikke å intervenere i lege-pasientforholdet. TM er ikke noen diagnostisk tjeneste.

Type spørsmål
TM tilbyr hjelp til å forstå legemiddelinformasjon i pakningsvedlegg og i andre kilder: «På internett står det at Zocor kan øke risiko for kreft. Betyr det at jeg må slutte med medisinen? Kan lavdose naltrekson brukes ved psoriasis? Kan det brukes sammen med Methothrexate?» TM lover svar innen 2 virkedager uansett problemstilling. Flyers som beskriver tjenesten kan bestilles hos RELIS Vest, Helse Bergen, 5021 Bergen.