Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2005; spm.nr. 1091, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 06.10.2005

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Østrogentilskudd som mulig årsak til munntørrhet

Dato for henvendelse: 06.10.2005

RELIS database 2005; spm.nr. 1091, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Tannlege spør om østrogenpreparater kan gi munntørrhet.

SVAR: Subjektiv følelse av munntørrhet og redusert spyttsekresjon kan være hormonrelatert selv om det oftest er legemiddelrelatert (1). Nagler og Pollack nevner i sin diskusjon av to pasienter som utviklet Sjögrens syndrom at det antagelig er et stort antall østrogenreseptorer i spyttkjertlene (2). De mener steroidreseptorer antagelig er hyppigere forekommende enn tidligere antatt i spyttkjertelparenkym. Østrogenreseptorer er tidligere funnet bare i gingivalt vev og distribusjonen til spyttkjertler har ikke vært ansett klinisk signifikant. Dimery og medarbeidere skal imidlertid, ifølge Nagler og Pollack, ha funnet østrogenreseptorer i 83 % av prøver fra parotis og submandibulære kjertler hos både postmenopausale og yngre kvinner. Det er også vist i dyrestudier at både østradiol- og testosteronreseptorer finnes i utstrakt grad i både parotis og submandibulære kjertler, noe som tyder på at disse hormonene spiller en biologisk rolle i de største spyttkjertlene. Behandling med østrogen antas å kunne ha positiv effekt på spyttkjertler som uttrykker østrogenreseptorer og vil oftest kunne bedre munntørrhet, ikke forårsake det. Litteraturen er imidlertid ikke helt entydig, men det kan skyldes bruk av forskjellige østrogenderivater og ev. kombinasjon med progesteronderivater.

Når det gjelder vaginalslimhinnen, gir østrogener økt sekresjon og brukes derfor som lokalbehandling ved tørre slimhinner (atrofisk vaginitt) (3,4).

Eliasson og medarbeidere (1) undersøkte hvorvidt små spyttkjertler og spytt ble påvirket ved bruk av et lavpotent østrogen, østriol. De undersøkte sekresjonshastigheten fra disse små spyttkjertlene, spyttsekresjonshastigheten og bufferkapasiteten. I tillegg undersøkte de hvilken evne stimulert spyttsekresjon hadde til å kunne aggregere og mediere bakterieadhesjon. Subjektiv følelse av tørr munn ble også sjekket. 18 postmenopausale kvinner med minst 5 års amenoré og symptomer i form av atrofisk vaginalslimhinne ble inkludert. Som kontrollgruppe ble brukt 9 peri- og postmenopausale kvinner som ikke brukte hormoner eller andre legemidler. Pasientene fikk en signifikant økning i labialkjertelsekresjon. Forfatterne mener at sammenholdt med tidligere funn kan dette indikere at spytt fra labialkjertler kan ha betydning for følelsen av å være munntørr. Lav sekresjonshastighet fra andre spyttkjertler i munnen kan også ha sammenheng med tørr munn.

Forfatternes konklusjon er at deres data indikerer at sekresjonshastigheten fra labialkjertler kan øke og klagene over munntørrhet reduseres hos kvinner som får lavdose østrogenbehandling. Bakterielle interaksjoner som resultat av stimulert sekresjon antyder at hormonbehandling kan påvirke spyttets evne til å binde og fjerne bakterier fra munnen.

I motsetning til disse data, må nevnes at flere studier tyder på at pasienter med Sjögrens syndrom har androgenmangel og blir verre ved tilførsel av østrogen (2). Muligens kan sykdommen ligge latent og blusse opp som resultat av tilført østrogen siden bare et fåtall av de som får østrogen utvikler Sjögren.

Konklusjon
Østrogentilskudd gir normalt ikke munntørrhet, men kan utløse / forverre Sjögrens syndrom. Østrogentilskudd vil hos postmenopausale kvinner som klager over munntørrhet kunne gi økt spyttsekresjon og dermed redusere plager som munntørrhet.

Referanser
  1. 1. Eliasson L et al. Minor gland and whole saliva in postmenopausal women using a low potency oestrogen (oestriol). Arch Oral Biol 2003; 48(7): 511-7.
  2. 2. Nagler RM, Pollack S. Sjögren's syndrome induced by estrogen therapy. Semin Arthritis Rheum 2000; 30(3): 209-14.
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Ovesterin. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 28. mai 1996).
  4. 4. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Vagifem. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 17. mars 2005).