Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2005; spm.nr. 1146, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 08.11.2005

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Bromokriptin og bivirkninger og behandling av prolaktinom

Dato for henvendelse: 08.11.2005

RELIS database 2005; spm.nr. 1146, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Det er kjent at bromokriptin bør unngås ved laktasjonshemming da det foreligger rapporter om alvorlige og fatale bivirkninger. Laktasjonshemming etter fødsel er derfor ikke godkjent indikasjon i mange land. Lege har pasient som bruker Parlodel® (bromokriptin) for prolaktinom (hypofysetumor). Spør om det er samme risiko her.

SVAR: Utredning og behandling av hyperprolaktinemi og prolaktinom ble omtalt i Tidsskriftet i 2002 (1) og i New England Journal of Medicine i 2003 (2).

Dopaminagonister regnes som førstehåndsmidler i medikamentell behandling av prolaktinom (1,2). De hemmer prolaktinsekresjonen ved å binde seg til og stimulere dopaminreseptorene på de laktotrope cellene. Aktuelle dopaminagonister i Norge er bromokriptin (Parlodel®), kabergolin (Dostinex®) og kvinagolid (Norprolac®).

Bromokriptin er en ikke-selektiv dopaminagonist. Den gir relativt ofte bivirkninger som generell uvelfølelse, hodepine, hypotensjon, gastrointestinale plager og depresjon. De bivirkninger som ble omtalt i forbindelse med bruk som laktasjonshemmende middel etter fødsel var hypotensjon, kramper og hjerneslag (3). Incidensen av alvorlige kardiovaskulære komplikasjoner er ikke kjent, et usikkert estimat sier 1 per 4200 kvinner. Det er ingen grunn til å tro at incidens av slike sjeldne, men alvorlige hendelser vil være annerledes for andre indikasjoner. Dosene som anbefales ved prolaktinom er f.eks. høyere enn de som benyttes ved laktasjonshemming etter fødsel (4). Med unntak av hypotensjon er disse bivirkningene ikke rapportert på kabergolin og kvinagolid.

Kabergolin og kvinagolid er begge selektive dopamin 2-reseptoragonister (5,6). Begge synes å gi færre bivirkninger enn bromokriptin selv om hypotensjon, hodepine, svimmelhet og kvalme og oppkast synes å være relativt hyppige med alle tre. Både kabergolin og kvinagolid gir dessuten oftest bedre effekt, og har også vist effekt ved bromokriptinresistens (1,2,7). Kabergolin foretrekkes nå av mange som førstevalg (7).

Bromokriptin har kort halveringstid og må doseres 2-3 ganger daglig (4). Kabergolin doseres 1 gang/uke, kvinagolid 1 gang/dag. De er altså også lettere å administrere. Foreløpig anbefales det imidlertid å bruke bromokriptin ved behandling av infertilitet fordi man har mer erfaring med bruk av dette i svangerskapet. Det er imidlertid ikke sett teratogene effekter av kabergolin og kvinagolid (1,5,6,7).

Konklusjon
Det er sannsynlig at de samme sjeldne, alvorlige bivirkningene som er sett ved bruk av bromokriptin som laktasjonshemmende middel etter fødsel også vil kunne forekomme om bromokriptin brukes på andre indikasjoner. I dag anbefales kabergolin som førstehåndsmiddel fordi det tolereres bedre, synes å ha bedre effekt og kan gis 1-2 ganger per uke.

Referanser
  1. 1. Svartberg J et al. Hyperprolaktinemi og prolaktinom - utredning og behandling. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122(5): 494-8.
  2. 2. Schlechte JA. Prolactinoma. NEJM 2003; 349(21): 2035-41.
  3. 3. RELIS database 2002; spm.nr. 148, RELIS Øst. (www.relis.no)
  4. 4. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Parlodel. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 27.03.2003).
  5. 5. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Dostinex. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 05.04.2004).
  6. 6. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Norprolac. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 28.09.2004).
  7. 7. Cook DM. Long-term management of prolactinomas - use of long-acting dopamine agonists. Rev Endocr Metab Disord 2005; 6(1): 15-21.
  8. 8. Colao A et al. Cabergoline. Expert Opin Pharmacother 2000; 1(3): 555-74.