Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2005; spm.nr. 1171, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 30.11.2005

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Kontraindikasjoner for Forsteo® (teriparatide)

Dato for henvendelse: 30.11.2005

RELIS database 2005; spm.nr. 1171, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Det angis for Forsteo® (teriparatide) at tidligere strålebehandling mot skjelettet utgjør kontraindikasjon for bruk av preparatet. Hva er bakgrunnen for denne kontraindikasjonen? Kan Forsteo® brukes hos pasient som tidligere er strålebehandlet for brystkreft?

SVAR: Teriparatide er indisert for behandling av osteoporose. Det endogene 84-aminosyre paratyreoideahormon (PTH) er den primære regulatoren av kalsium- og fosfat-metabolismen i benvev og nyrer. Teriparatide (rhPTH(1-34) er den aktive delen (1-34) av endogent humant paratyreoideahormon. Fysiologiske effekter av PTH omfatter stimulering av bendannelse ved direkte påvirkning på bendannende celler (osteoblaster) som indirekte øker tarmabsorpsjonen av kalsium og øker den tubulære reabsorpsjonen av kalsium og utskillelsen av fosfat i nyrene (1).

I preparatomtalen oppgis 'tidligere utvendig strålebehandling eller strålebehandling med implantat mot skjelett' som kontraindikasjon for bruk av teriparatide (1). Bakgrunnen for dette er at dyrestudier har vist en doseavhengig økning i risiko for osteosarkom hos rotter. Osteosarkom ble sett ved alle doser som ble brukt, og insidensen var så høy som 40-50 % hos gruppen som fikk den høyeste dosen. Betydningen av disse funnene hos mennesker er usikker. Det ble ikke observert noen tilfeller av osteosarkom hos 1943 mennesker som var inkludert i en klinisk studie over 2 år og som ble fulgt opp i ytterligere 2 år. Antall pasienter i denne studien er imidlertid for få til å detektere en mulig økning i risiko, da osteosarkom er en svært sjelden kreftform (2).

Da risiko for osteosarkom er uavklart har man valgt å angi tilstander med økt risiko som kontraindikasjoner for teriparatide. Disse utgjør: Pagets sykdom, uavklart forhøyet alkalisk fosfatase, maligniteter i skjelett eller benmasser og tidligere gjennomgått strålebehandling som involverer skjelettet (2).

Tidligere gjennomgått strålebehandling for brystkreft utgjør ingen kontraindikasjon for bruk av teriparatide (1).

Konklusjon
Teriparatide skal ikke brukes hos pasienter som tidligere har fått strålebehandling mot skjelettet på grunn av mulig risiko for osteosarkom. Tidligere gjennomgått strålebehandling for brystkreft utgjør ingen kontraindikasjon for bruk av preparatet.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Forsteo. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 05.09.2005).
  2. 2. Cappuzzo KA, Delafuente JC. Teriparatide for severe osteoporosis. Ann Pharmacother 2004; 38(2): 294-302.