Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2006; spm.nr. 1252, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 09.01.2006

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Gulfebervaksine, informasjon, bivirkninger og interaksjon med prednisolon

Dato for henvendelse: 09.01.2006

RELIS database 2006; spm.nr. 1252, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Spørsmålet gjelder en pasient som skulle til Afrika og ble vaksinert med gulfebervaksine. Noen uker senere utviklet hun tinnitus og regnbuehinnebetennelse. For dette fikk hun kortikosteroid øyedråper. Dette hjalp ikke og hun måtte gå over til peroral prednisolon 15 mg daglig i tre dager, deretter sakte nedtrapping. I pakningsvedlegget leste hun at prednisolon ikke skal tas samtidig med levende vaksine. Spørsmålene fra farmasøyt er: Kan pasienten ha fått tinnitus og/eller regnbuehinnebetennelse av vaksinen? Er gulfebervaksine en levende vaksine? Er det mulighet for interaksjon mellom prednisolon og vaksinen?

SVAR: Gulfeber skyldes et virus som overføres ved myggstikk fra menneske til menneske eller fra ape til menneske. Inkubasjonstiden er 3-6 dager. Sykdommen kan variere fra milde symptomer til alvorlig, fatal sykdom. Sykdommen starter vanligvis med raskt innsettende feber, skjelvinger, hodepine, muskelsmerter, kvalme og oppkast. Ikterus er lite fremtredende i det tidlige stadiet. De fleste smittede vil etter 3-4 dager bli symptomfrie, mens ca. 15 % vil etter en kort remisjonsfase gå over i toksisk fase med utvikling av alvorlige symptomer med økende ikterus, nyresvikt og blødningstendens. Ca. 50 % av de smittede som utvikler en toksisk fase, vil dø i løpet av 10-14 dager. Sykdommen forekommer i deler av tropisk Afrika og Sør-Amerika (1).

Er gulfebervaksine en levende vaksine?
Gulfebervaksinen er levende, svekket og frysetørret gulfebervirus dyrket i kyllingfostre. Én enkeltdose gir beskyttende antistoffer hos 99 % av de vaksinerte fra syvende dag etter vaksinasjon. Beskyttelsen varer i minst 10 år og antagelig livet ut (1).

Kan pasienten ha fått tinnitus og/eller regnbuehinnebetennelse av gulfebervaksinen?
Ved søk i aktuelle databaser (Micromedex, Pubmed, Embase) og litteratur (2,3) har vi ikke funnet beskrevet tinnitus eller regnbuehinnebetennelse (iritis/iridocyclitis) assosiert med gulfebervaksine. Det kan derimot ikke utelukkes at pasientens plager skyldes vaksinen da plagene oppstod relativt kort tid etter vaksineringen. Tinnitus har vært assosiert med administrasjon av en annen viral vaksine, hepatitt B vaksinen, i noen få kasuistikker (4,5). En av disse pasientene hadde fortsatt hørselsplager to år etter vaksineringen, mens den andre pasienten var kvitt plagene etter noen måneder. Generelt er tinnitus assosiert med en rekke legemidler, men sammenhengen er vanskelig å evaluere da man kun baserer seg på subjektive oppfatninger (2). Vanligvis forsvinner plagene når mistenkt legemiddel seponeres (2).

Er det mulighet for interaksjon mellom prednisolon og gulfebervaksine?
I en tidligere RELIS-utredning (6) heter det at levende, svekkede virale eller bakterielle vaksiner ikke bør gis til pasienter som er immunsupprimerte som et resultat av store mengder kortikosteroider (mer enn 10 mg prednison eller tilsvarende i mer enn to uker). Man kan også se en inadekvat respons på inaktiverte vaksiner hos pasienter som er immunsupprimerte. Følgende behandlingsformer er ikke å anse som kontraindikasjon for administrasjon av vaksine: systemisk behandling med kortikosteroider i lav til moderat dose i et begrenset tidsrom (inntil 14 dager), topikal steroidbehandling, langtidsbehandling med lave til moderate doser av korttidsvirkende systemisk steroid tatt annenhver dag, intraartikulær injeksjon, injeksjon i bursa og sene. Heller ikke steroider inntatt i forbindelse med substitusjonsbehandling, som ved Addison's sykdom, er å anse som kontraindikasjon for vaksinering. Det er ikke kjent hvor lang tid som bør gå mellom seponering av immunsuppressiv behandling og til vaksine kan settes. Estimater varierer fra tre måneder til ett år (6). Vi anser ikke at det kan være et interaksjonspotensiale i dette tilfellet hvor pasienten ble behandlet med prednisolon noen uker etter at vaksinen ble administrert.

Referanser
  1. 1. Nasjonalt folkehelseinstitutt, Gulfeber. http://www.fhi.no (Sist endret 17.11.2005)
  2. 2. Jain KK, editor. Drug-induced neurological disorders. 2001; 2nd ed.: 242-3.
  3. 3. Fraunfelder FT, Fraunfelder FW. Drug-induced ocular side effects 2001; 5th ed.
  4. 4. Biaccabe B, Erminy M, Bonfils P. A case report of fluctuant sensorineural hearing loss after hepatitis B vaccination. Auris Nasus Larynx 1997; 24: 357-60.
  5. 5. Orlando MP et al. Sudden hearing loss in childhood consequent to hepatitis B vaccination: A case report. Ann N Y Acad Sci 1997; 830: 319-21.
  6. 6. RELIS database 2004; spm.nr. 3018, RELIS Vest