Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2006; spm.nr. 1300, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 09.02.2006

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Bruk av sertralin (Zoloft) ved tinnitus

Dato for henvendelse: 09.02.2006

RELIS database 2006; spm.nr. 1300, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Finnes det dokumentasjon om bruk av sertralin ved tinnitus?

SVAR: Ved søk i tilgjengelig litteratur og medisinske databaser finner vi en studie som omhandler sertralinbehandling av tinnitus (1). Dette er en nylig publisert svensk studie som har sett på effekten av sertralin ved sterkt tinnitusubehag. Studien var randomisert, dobbeltblind og placebo-kontrollert. Det var inkludert 76 pasienter i studien hvorav den ene halvdelen fikk sertralin 50 mg/dag og den andre fikk placebo. Behandlingstiden var 16 uker. 'Dropout' av studien medførte at den statistiske styrken falt fra 80 til 77%. Et validert pasientskåring skjema, 'tinnitus severity questionnaire' ble brukt for å måle effekten av behandlingen. Slike skåringsinstrumenter er vanlig brukt i kliniske studier i psykiatrien, hvor man ikke objektive effektmål. Forfatterne konkluderer med at sertralin er mer effektivt enn placebo ved refraktorisk tinnitus (1). Det var et få antall pasienter som deltok i denne studien, og pasientpopulasjonen var selektert med diverse inklusjons- og eksklusjonskriterier. Selvom sertralin skiller seg fra placebo statistisk, kan det stilles spørsmålstegn om hvor bra effekten av sertralin faktisk er. Vi finner ikke TSQ brukt i andre kliniske studier og vet ikke om denne skalaen er 'gullstandard' eller om hva som forventes som bra effekt på tinnitus.

Folmer har utført en retrospektiv studie på 30 pasienter som er behandlet med SSRI for depresjon og tinnitus. Behandlingen startet etter oppstart av tinnitus. De fulgte pasientene opp etter gjennomsnittlig 20,6 måneder, hvor 10 av 30 fortsatt hadde depresjon. Pasientene viste signifikant bedring på 'tinnitus severity indexscore' (om dette er den samme som TSQ vet vi ikke). Folmer konkluderer med at SSRI er et mulig verktøy som kan brukes for å hjelpe pasienter med alvorlig tinnitus og depresjon (2).

Clinical evidence har gjort en vurdering av randomiserte kliniske studier(n=4) på bruk av trisykliske antidepressiva (TCA) ved tinnitus. De konkluderer at TCA kan ha effekt ved tinnitus, men studiene er små og kan mangle tilstrekkelig styrke for å avdekke klinisk viktige effekter av behandlingen. I tillegg er det begrenset vurdering av bivirkningene (3).

Cochrane har godkjent en protokoll for å gjennomgå antidepressiva i behandling av tinnitus og forventes publisert i løpet av 2006 eller 2007 (4).

Zöger (1) og Folmer (2) refererer flere kasusbeskrivelser om bruk av antidepressiva ved tinnitus. Kasuistikker er ikke tilstrekkelig for å danne konsensus for å kunne gi terapianbefalinger.

Konklusjon
Vi fant blant annet en forholdsvis liten randomisert placebo-kontrollert studie som viste at sertralin var mer effektvt enn placebo på tinnitus. Vi kan ikke si noe om hvor god den kliniske effekten er. Hvis pasienten ønsker å prøve en slik behandling vil det være naturlig å informere om det manglende dokumentasjonsgrunnlaget, samt om eventuelle bivirkninger som kan forventes ved bruk av SSRI.

Referanser
  1. 1. Zöger S, Svedlund J, Holgers KM. The effects of sertraline on severe tinnitus suffering - a randomized, double-blind, placebo-controlled study. J Clin Psychopharmacol 2006; 1: 32-39.
  2. 2. Folmer RL. SSRI use by tinnitus patients: interactions between depression and tinnitus. http://www.arabmedmag.com/issue-30-11-2004/orl/main01.htm (Søk: 13.02.2006).
  3. 3. Waddell A. Clinical evidence. Tinnitus. Tricyclic antidepressants. http://www.clinicalevidence.org/ceweb/conditions/ent/0506/0506_11.jsp. 12-2004. (Søk 13.02.2006)
  4. 4. Baldo P, Cook JA, Dooley L, Lazzarini R,Molin P. Antidepressants for tinnitus. (Protocol) The Cochrane Database of Systematic Reviews 2002, Issue 4. Art. No.: CD003853. DOI: 10.1002/14651858.CD003853.