Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2006; spm.nr. 1506, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 02.06.2006

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Dokumentasjon på effekt og bivirkninger av 5-hydroksytryptofan (5-HTP)

Dato for henvendelse: 02.06.2006

RELIS database 2006; spm.nr. 1506, RELIS Øst.

SPØRSMÅL: En pasient har vært med på et "prosjekt" hos en homeopat hvor hun har fått et preparat (som het noe på griff..) hun mener hun hadde god effekt av. Preparatet er ukjent, men homeopaten har opplyst at preparatet hun tok vil tilsvare 50 mg 5-hydroksytryptofan (5-HTP) med dosering 2 ganger daglig. Pasienten synes det hjelper godt for bedret søvn og muskelsmerter. Lege lurer på om det finnes dokumentasjon på effekt og bivirkninger, og om det er på registreringsfritak.

SVAR: Preparatet pasienten har fått av homeopaten er antageligvis Griffonia. Vi har hatt spørsmål om dette preparatet tidligere. Griffonia ble tidligere solgt av BioNature som har opplyst at de har trukket preparatet fordi det er klassifisert som legemiddel (1).

Griffonia har blitt solgt som et 5-hydroksytryptofan (5-HTP) tilskudd. 5-HTP har blitt ekstrahert fra frøene til det afrikanske treet Griffonia simplicifolia, som har et naturlig høyt innhold av 5-HTP. Tryptofan er en essensiell aminosyre, og omdannes i kroppen til 5-HTP som er forløperen til neurotransmitteren serotonin. Tilskudd av 5-HTP kan føre til økt serotoninsyntese i hjernen, og den mest brukte indikasjonen er depresjon som er assosiert med lavt serotoninnivå (2,3).

Effekt
Det foreligger begrenset dokumentasjon for effekter av 5-HTP (4). Pasienten har oppgitt at hun synes det hjelper for bedret søvn og muskelsmerter. 5-HTP har blant annet blitt brukt ved søvnforstyrrelser og fibromyalgi. Siden 5-HTP kan øke syntesen av serotonin, har 5-HTP blitt brukt for tilstander der serotonin antas å ha en viktig rolle som f.eks. ved søvnløshet og fornemmelse av smerte (2). Vi har ikke funnet at det foreligger dokumentasjon på effekt av 5-HTP ved søvnløshet. Når det gjelder fibromyalgi, finnes det et par små studier. Den ene studien var dobbelt-blindet, placebokontrollert med 50 pasienter med primært fibromyalgisk syndrom. Det ble sett en signifikant bedring av alle de kliniske parametrene som ble undersøkt. Studien konkluderer med at flere kontrollerte studier er nødvendig for å definere 5-HTPs verdi i behandlingen av pasienter med primær fibromyalgi (5). Den andre studien var en åpen studie, der 50 pasienter tok 5-HTP i 90 dager. Alle opplevde bedring av kliniske symptomer (antall ømme områder, engstelse, smerteintensitet, søvnkvalitet og trøtthet) (6). Doseringen av 5-HTP er ikke kjent.

Sikkerhet
Det er uenighet om sikkerheten ved bruk av 5-HTP, og det er uttrykt bekymring for at 5-HTP kan føre til asymptomatisk eosinofili og eosinofilt myalgisyndrom (EMS) (2). EMS er forbundet med leddsmerter, tretthet, feber, hoste, ødemer, utslett, hårtap og nerveskader (3). Det er også blitt spekulert i om det kan være forurensninger i preparatene som har forårsaket EMS. Inntil mer er kjent angående denne alvorlige bivirkningen, anbefales det ikke å bruke 5-HTP tilskudd (2). Når det gjelder interaksjoner, advares det mot å kombinere 5-HTP tilskudd og andre preparater som påvirker serotoninnivået. Eksempler på dette er Johannesurt/Hyperikum (Hypericum perforatum), serotonerge antidepressiva, karbidopa, MAO-hemmere og tramadol (2).

Ingen preparater med 5-HTP har markedsføringstillatelse i Norge, og det må søkes om godkjenningsfritak. Søknadsskjema finnes på Legemiddelverkets hjemmesider (7). De nye prosedyrene for søknad om spesielt godkjenningsfritak (notifiseringsordningen) innebærer at alle preparater, som ikke står på negativlisten, har markedsføringstillatelse i EØS-området eller i USA, land som er medlem av PIC/S og land med MRA-avtale kan ekspederes av apoteket uten forhåndsgodkjenning av Statens legemiddelverk (se referanse 7 for detaljer). Negativlisten inneholder legemidler som ikke kan utleveres fra apotek uten skriftlig godkjenning fra Legemiddelverket i det enkelte tilfellet. Listen oppdateres fortløpende, men 5-HTP er per i dag ikke oppført. Dersom preparatet ønskes rekvirert, vil apotekene via sin grossist kunne fremskaffe opplysninger om leverandør/produsent, pakningsstørrelser etc.

Konklusjon
Det forligger lite og mangelfull dokumentasjon på effekt og sikkerhet ved bruk av 5-HTP. Inntil mer er kjent angående den mulig alvorlige bivirkningen EMS, anbefales det ikke å bruke 5-HTP tilskudd. Dersom 5-HTP tilskudd ønskes rekvirert må det søkes på skjema for spesielt godkjenningsfritak.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2006; spm.nr. 1412, RELIS Øst. (www.relis.no)
  2. 2. Natural Medicines Comprehensive Database. 5-HTP. http://www.naturaldatabase.com/ (7. juni 2006).
  3. 3. Andresen Å, 5-HTP tilskudd (serotonin) og sosial angst. http://www.lommelegen.no/svar/svar9503.asp (5. desember 2005)
  4. 4. Klasco RK (Ed): Hydroxytryptophan (Drug Evaluation). DRUGDEX® System (electronic version). Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (7. juni 2006).
  5. 5. Caruso I, Sarzi Puttini P, Cazzola M, Axxolini V. Double-blind study of 5-hydroxytryptophan versus placebo in the treatment of primary fibromyalgia sydrome. J Int Med Res. 1990; 18(3): 201-9 (Abstract).
  6. 6. Puttini PS, Caruso I. Primary fibromyalgia syndrome and 5-hydroxy-L-tryptophan: a 90-day open study. J Int. Med. Res. 1992; 20(2): 182-9 (Abstract).
  7. 7. Statens legemiddelverk. Godkjenningsfritak. http://www.legemiddelverket.no (1. juni 2006)