Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2006; spm.nr. 1574, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 13.07.2006

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Folsyre 4 mg over tid til epileptikere som planlegger graviditet og risiko

Dato for henvendelse: 13.07.2006

RELIS database 2006; spm.nr. 1574, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Epileptikere skal begynne med folsyre 4 mg 3 md. før planlagt graviditet. Hvis graviditeten lar vente på seg, er det bivirkninger med å ta 10-dobbelt dose (4 mg) over lang tid/år?

SVAR: Lavt folsyrenivå er assosiert med økt forekomst av spesielt nevralrørsdefekter (1,2). Flere antiepileptika, spesielt valproinsyre og karbamazepin kan gi reduserte folsyrenivåer, og det er derfor anbefalt å gi ca. 4 mg folsyre profylaktisk fra 12 uker før planlagt graviditet og gjennom 1. trimester. Wald og medarbeidere har ved en litteraturgjennomgang vist at risiko for nevralrørsdefekt reduseres proporsjonalt med økning i folsyredosen og er ca. 85% ved en daglig folsyredose på 5 mg (2).

Folsyre inngår som 5,6,7,8-tetrahydrofolatpolyglutamat som et coenzym i både purin- og pyrimidinsyntesen (3). Totale lagre hos voksne er ca 15 mg, normalt daglig inntak og behov 150 mikrogram. Etter 2-3 doser à 5 mg daglig vil 70-80% av inntatt dose skilles ut i urin.

Per i dag er det usikkert om så høy dose som 4-5 mg er nødvendig eller om f.eks. 1 mg kunne vært nok. Taubøll og medarbeidere anbefaler 1 mg frem til konsepsjon og 4 mg gjennom første trimester (1). Wald og medarbeidere ønsker 5 mg daglig til alle kvinner i fertil alder (2). 4-5 mg er også vanlig profylaktisk dose hos kvinner som har fått barn med nevralrørsdefekt og som planlegger ny graviditet. Disse forfatterne og andre hevder at det ikke er noen risiko forbundet med å ta 4 mg over tid. Doser så høye som 10 mg daglig skal ikke ha vist noen akutt eller kronisk toksisitet (4). Imidlertid vil folsyre i høy dose over lang tid kunne gi nevropati hos personer med ubehandlet vitamin B12-mangel (3,5). Spesielt hos vegetarianere kan B12-mangel forekomme.

Dersom en kvinne som bruker antiepileptika skal settes på folsyre i høy dose, bør serumkonsentrasjonen av antiepileptika måles ved oppstart da det ikke kan utelukkes at folsyre fører til redusert effekt (2,4). Dette er vist for fenytoin (4).

Konklusjon
Folsyre gitt i daglig dose på 4 mg over lang tid synes å være et trygt profylaktisk tiltak for kvinner som har behov for tilskudd fordi de bruker antiepileptika eller har født barn med nevralrørsdefekt og planlegger graviditet. Folsyre er relativt atoksisk ved både akutt og kronisk bruk, men kan gi nevropati hos personer med ubehandlet vitamin B12-mangel.

Referanser
  1. 1. Taubøll E et al. Svangerskap og fødsel hos kvinner med epilepsi. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123(12): 1695-7.
  2. 2. Wald NJ et al. Quantifying the effect of folic acid. Lancet 2000; 358(9298): 2069-73.
  3. 3. Dollery C, editor. Therapeutic drugs 1999; 2nd ed.: F142.
  4. 4. Klasco RK (Ed): Folic acid (Drug Evaluation). DRUGDEX® System (electronic version). Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (14.07.2006).
  5. 5. Reynolds E. Effects of folic acid. Lancet 2002; 359: 2039.