Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2006; spm.nr. 1666, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 13.09.2006

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Potensielle interaksjoner mellom 5-hydroksytryptofan (5-HTP) og diverse legemidler

Dato for henvendelse: 13.09.2006

RELIS database 2006; spm.nr. 1666, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Lege spør om 5-HTP kan interagrere med antidepressiva, antiepileptika, antimigrene medisiner (tryptaner), og sovemedisiner inkludert benzodiazepiner.

SVAR: 5-HTP er forløperen til neutrotransmitteren serotonin. Tilskudd av 5-HTP kan føre til økt serotoninsyntese i hjernen. Det finnes begrenset med dokumentasjon på interaksjoner mellom 5-HTP og legemidler. Teoretisk kan 5-HTP øke terapeutisk effekt av legemidler som øker serotoninnivå. 5-HTP kan også øke risikoen for bivirkninger ved kombinasjon med legemidler med serotonerge effekter (1).

Når det gjelder kombinasjonen med antidepressiva synes risikoen for interaksjoner størst med selektive serotonin-reopptakshemmere (SSRI). Kombinasjonen kan gi økt risiko for serotonergt syndrom og lidelser av cerebral vasokonstriktorisk karakter (Call-Fleming syndrom). Tilsvarende risiko for interaksjon antas også å gjelde kombinasjon med monoaminoksidasehemmere (MAOI) og 5-HTP (1).

Mange antiepileptika har potensiale for å inngå i farmakokinetiske interaksjoner med andre legemidler. Det virker imidlertid usannsynlig at 5-HTP skal kunne inngå i farmakokinetiske interaksjoner.

Triptanene er selektive 5HT1-reseptoragonister. I Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell er det angitt at å kombinere triptaner og SSRI gir en mulig økt risiko for serotonergt syndrom, og mulig nedsatt effekt av triptaner (vist for fluoksetin/sumatriptan) (2). SSRI'er synes normalt ikke å interagere med triptaner, men det finnes noen sjeldne tilfeller av dyskinesier og noe data som tyder på at serotonergt syndrom en gang imellom kan oppstå. Mekanismen er ikke klarlagt, men den antas være farmakodynamisk. Det er uklart hvorvidt denne mulige interaksjonen er klinisk relevant (3). På bakgrunn av dette kan vi derfor ikke helt utelukke at en kombinasjon med 5-HTP og triptaner vil kunne ha et tilsvarende potensial for interaksjon.

Vi har ikke funnet dokumentasjon på potensielle interaksjoner mellom 5-HTP og sovemedisiner (benzodiazepiner). Det står imidlertid i preparatomtalen (SPC) til Imovane (zopiklon) at den sentralt dempende virkningen kan forsterkes av antidepressiva (4). Hvorvidt dette også vil gjelde 5-HTP er usikkert.

Konklusjon
Det foreligger lite dokumentasjon når det gjelder potensielle interaksjoner mellom 5-HTP og legemidler. Man kan ikke utelukke interaksjoner ved samtidig bruk av legemidler, spesielt når det gjelder legemidler med effekter på det serotonerge system. Siden lite er kjent når det gjelder bivirkninger og interaksjoner for 5-HTP, bør man i utgangspunktet være spesielt oppmerksom dersom man velger å kombinere legemidler med psykoaktive forbindelser og 5-HTP.

Referanser
  1. 1. Natural Medicines Comprehensive Database. 5-HTP. http://www.naturaldatabase.com/ (18. sept 2006).
  2. 2. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell [2004; 917-20, 1426].
  3. 3. Stockley IH, editor. Drug interactions 2002; 6th ed.: 898.
  4. 4. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Imovane. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 5. april 2005).