Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2006; spm.nr. 1849, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 13.12.2006

 • RELIS Øst

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Krystallfiolett til behandling av bleieutslett

Dato for henvendelse: 13.12.2006

RELIS database 2006; spm.nr. 1849, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Spørrer skal bistå i utarbeidelsen av en brosjyre om behandling av bleieutslett og ber om en grundig utredning som underlag for styrkeanbefaling.

SVAR: Krystallfiolett PhEur (gentianafiolett, metylrosanilin) er et trifenylmetanfargestoff som har effekt mot noen grampositive bakterier, spesielt Staphylococcus spp. og noen patogene sopper som Candida spp. (1). Tidlig på 90-tallet kom det i fokus pga. påvist gentoksisitet i dyreforsøk og bruken ble bl.a. i Storbritannia begrenset til utvortes bruk på uskadet hud (1,2).

I en norsk lærebok i allmennmedisin anbefales bruk av en 0.1% løsning til små barn med bleiedermatitt (3). Denne anbefalingen er støttet i en fersk RELIS-utredning og anbefales også i Sverige (4). I Danmark ble det brukt i konsentrasjon 0.5% 1-2 ganger daglig for intertrigo, men gikk ut av produksjon for ett år siden (5). I Tyskland anbefales 0.5% for bruk på mindre hudområder og 0.1% for bruk på sår og større hudområder (6).

De fleste studier på effekt av krystallfiolett er gjort midt på 1900-tallet. Det synes ikke å foreligge gode studier som har sett på effekt på sopp og bakterier in vivo (7). Stort sett referes det til at det vanligvis er brukt i konsentrasjoner fra 0.25% til 2% (1). Taketomo anbefaler 1-2% 2-3 ganger daglig, men nevner at 0.25% til 0.5% er mindre irrriterende og er rapportert å være like effektivt (9). I engelske retningslinjer, som ikke lenger anbefaler krystallfiolett for bleieutslett, sies at 0.5% vandig løsning fortsatt brukes enkelte steder i verden og at det er vurdert som den beste utvortes behandlingen fordi det penetrerer dypt. Det legges til at behandling trolig bør begrenses til 1-2 ganger daglig i 3-4 dager (2,10).

Brockow og medarbeidere har sammenlignet effekt av krystallfiolett, kortikosteroid og tjære på atopisk eksem kolonisert med gule stafylokokker in vivo (7). De fant at gruppen som fikk krystallfiolett 0.3% applisert 2 ganger daglig fikk en signifikant reduksjon i antall infiserte lesjoner etter 4 dagers behandling. Forfatterne nevner at de i sin praksis bruker 0.3% på hud og 0.1% på intertriginøse områder og slimhinner.

Mak og medarbeidere har sammenlignet effekt av en hydrokolloiddressing og krystallfiolett på strålingsindusert bløt sårtilheling med avskalling (11). Studien er fra Hongkong og forfatterne nevner at krystallfiolett er standardbehandling hos dem. De fant at krystallfiolett signifikant reduserte sårstørrelse og -smerte. Dessverre er det ikke oppgitt hvilken styrke som ble brukt.

En japansk gruppe har studert effekt av 0.1% krystallfiolett som vandig løsning eller salve på MRSA-infiserte sår (decubitus) (12).

En Cochrane-utredning av behandling av orofaryngeal candidiasis assosiert med hiv-infeksjon hos barn og voksne konkluderer med at det er et presserende behov for evaluering av krystallfiolett i større studier (13).

Enkelte nyere studier på antibakteriell effekt er gjort i Japan, men er ikke tilgjengelig på engelsk som annet enn sammendrag. Kondo og medarbeidere har studert in vitro-aktivitet av krystallfiolett på Candida spp. og Trichosporon spp. isolert fra blodprøver. De fant at krystallfiolett i konsentrasjon 0.01% eller lavere viste god fungicid effekt under aerobe og anaerobe betingelser (14). De anbefaler at stoffet reevalueres med hensyn på hvilken styrke som er nødvendig for kontroll med soppinfeksjoner og MRSA (meticillinresistente gule stafylokokker).

Bakker og medarbeidere fant aktiviteten å være pH-avhengig og de fant 0.5% å være en adekvat konsentrasjon (15).

Krystallfiolett har i konsentrasjoner fra 1% blitt funnet å være hudirriterende (1,9). Gloor og Wolnicki har imidlertid funnet at 0.5% kan brukes i behandling av irritasjonsdermatitt fordi det virker positivt på irritasjon (6).

Konklusjon
Det er ikke mulig å gi konkret råd om hvilken konsentrasjon av krystallfiolett som bør velges til behandling av bleiedermatitt hos små barn. Ut fra den informasjon som foreligger og de studier som er identifisert kan det synes som 0.1% x 1 er tilstrekkelig og i tråd med norske, svenske og tyske anbefalinger. Konsentrasjoner opp til 0.5% x 2 antas imidlertid ikke å ha uheldige effekter.

Referanser
 1. 1. Sweetman S (Ed), Martindale: The complete drug reference. London: Pharmaceutical Press. Electronic version, (31.12.2006).
 2. 2. The Northern Neonatal Network. Neonatal formulary 3 2000; 11th ed.: 156
 3. 3. Hunskår S, redaktør. Allmennmedisin. Klinisk arbeid 2003; 2. utg.: 476.
 4. 4. RELIS database 2006; spm.nr. 1711, RELIS Øst. (www.relis.no)
 5. 5. Lægemiddelkataloget (Danmark) http://www.medicin.dk/ (05.01.2007).
 6. 6. Gloor M, Wolnicki D. Anti-irritative effect of methylrosanilin chloride (gentian violet). Dermatology 2001; 203: 325-8.
 7. 7. Brockow K, Grabenhorst P, Abeck D et al. Effect of gentian violet, corticosteroid and tar preparations in Staphylococcus-aureus-colonized atopic eczema. Dermatology 1999; 199: 231-6.
 8. 8. Klasco RK (Ed): Gentian violet (Drug Evaluation). DRUGDEX® System (electronic version). Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (05.01.2007).
 9. 9. Taketomo CK et al, editors. Pediatric dosage handbook 2001-02; 8th ed.: 472.
 10. 10. Paediatric Formulary Committee. BNF for Children 2006. London: BMJ Publishing Group, Royal Pharmaceutical Society of Great Britain, and RCPCH Publications.
 11. 11. Mak S, Molassiotis A, Wan W. The effects of hydrocolloid dressing and gentian violet on radiation-induced moist desquamation wound healing. Cancer Nurs 2000; 23(3): 220-9.
 12. 12. Saji M, Taguchi S, Uchiyama K et al. Efficacy of gentian violet in the eradication of methicillin-resistant Staphylococcus aureus from skin lesions. J Hosp Infect 1995; 31(3): 225-8 (abstract).
 13. 13. Pienaar ED, Young T, Holmes H. Interventions for the prevention and management of oropharyngeal candidiasis associated with HIV infection in adults and children. Cochrane Database Syst Rev 2006; 3: CD003940.
 14. 14. Kondo S, Yamada T, Satoh N et al. [In vitro activity of methylrosaniline chloride (gentian violet) as disinfectant against Candida spp. and Trichosporon spp. isolated from blood samples]. Kansenshogaku Zashi 2006; 80(6): 651-5 (abstract, artikkel på japansk).
 15. 15. Bakker P, Van Doorne H, Gooskens V, Wieringa NF. Activity of gentian violet and brilliant green against some microorganisms associated with skin infections. Int J Dermatol 1992; 31(3): 210-3 (abstract).