Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2007; spm.nr. 1984, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 14.03.2007

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Rhodiola rosea (rosenrot) og forhøyet CK

Dato for henvendelse: 14.03.2007

RELIS database 2007; spm.nr. 1984, RELIS Øst

SPØRSMÅL: En 70 år gammel pasient bruker Apodorm® (nitrazepam) (1 tablett vesp) som fast medikament. De siste 4 mnd har han tatt rosenrot fast hver dag. Anamnestisk og klinisk ingen sterkt mistanke om myopati/myositt. Har fått overraskende høy CK på ca. 525. Har ikke brukt kolesterolsenkende middel noen gang. Skal ta ny kontroll med isoenzymmåling. Er det tidligere rapportert forhøyet CK etter inntak av rosenrot ?

SVAR: Ved søk i aktuelle databaser (EMBASE, MEDLINE,1-3) har vi ikke funnet at rosenrot tidligere har vært assosiert med forhøyet CK.

Når det gjelder rosenrots mulige effekter på CK-nivå, har vi funnet én liten, dobbeltblindet, placebokontrollert, randomisert studie fra Russland (4). Denne indikerte at rosenrot kan redusere CK-nivået hos utrenede, friske personer. Personene (n=36, alder 21-24) ble fordelt i 3 grupper (kontroll-, placebo- og rosenrotgruppe). Rosenrotgruppen fikk preparatet RHODAX® (340 mg med 30 mg av "aktive substanser" fra R. rosea ekstrakt) morgen og kveld i 30 dager før ergometersykkeltest og 6 dager etter. Fem timer etter testen ble det ikke vist noen forskjell i CK-stigning mellom gruppene, men etter 5 dager viste rosenrotgruppen signifikant lavere CK-nivå enn kontroll- og placebogruppen. Klinisk signifikans er ikke kjent, og resultatene må bekreftes av større studier før man kan trekke noen sikker konklusjon angående rosenrots effekt på CK-nivå.

Bivirknings- og interaksjonspotensialet for rosenrot er ikke kjent (1). Det er imidlertid interessant at, av antallet bivirkningsmeldinger i Norge de siste 2 år vedrørende naturmidler, har meldinger med rosenrotpreparater vært desidert høyest (3). Dette har nok å gjøre med enorm markedsføring og bruk av disse preparatene, men det er allikevel viktig i og med at vi har lite kunnskap om sikkerhetsprofilen til rosenrot. For å øke denne kunnskapen oppfordrer vi derfor til at det ved mistanke om bivirkning forårsaket av rosenrot rapporteres til RELIS. Ved innsendelse av bivirkningsmelding på naturmidler er det viktig at også preparat- og produsentnavn angis, samt at det videre forløp beskrives for at vi skal kunne vurdere en eventuell årsakssammenheng. Det kan også være nyttig å vite hvorfor pasienten i utgangspunktet fikk utført CK-måling og at standardiserte betingelser er fulgt, samt kontrollmåling. Det er også viktig å vite om og ev. når pasienten har seponert rosenrotpreparatet i forhold til kontrollmålingen. Dette dersom mistanken opprettholdes etter mer utredning.

Veiledende referanserområde for CK hos menn over 60 år er 50-200 U/L. Den aktuelle pasienten har CK på ca. 525 U/L, noe som er ca. 2,6 ganger øvre referanseverdi. Dette klassifiseres som en lett forhøyet verdi. Kun høye verdier har klinisk betydning. Lett forhøyet verdi, 1,5-3 ganger øvre referansegrense, kan sees ved hypotyreose, ved myopatier i inaktivt stadium, ved progredierende spinal muskelatrofi og hos en del bærere av anlegget for Duchennes muskeldystrofi (5).

Konklusjon
Vi har ikke funnet at rosenrot tidligere har vært assosiert med CK-stigning, men i og med at bivirkningsprofilen til rosenrot ikke er kjent kan det heller ikke utelukkes.

Referanser
  1. 1. Natural Medicines Comprehensive Database. Roseroot. http://www.naturaldatabase.com/ (14.03.2007).
  2. 2. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 14.03.2007.
  3. 3. Statens legemiddelverk. Den norske bivirkningsdatabasen, søk 14.03.2007
  4. 4. Abidov M, Grachev S et al. Extract of Rhodiola rosea radix reduces the level of C-reactive protein and creatininie kinase in the blood. Bull Exp Biol Med 2004; 7: 63-4.
  5. 5. Stakkestad JA, Åsberg A (red.). Brukerhåndbok Klinisk Kjemi 2002; 2. utg.: 350-3.