Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2007; spm.nr. 2051, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 02.04.2007

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Seponeringstidspunkt for p-pille før operasjon

Dato for henvendelse: 02.04.2007

RELIS database 2007; spm.nr. 2051, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Farmasøyt spør hvor lenge før operasjon man bør seponerere p-piller. Er anbefalingen "seponering bør skje når et p-pillebrett er oppbrukt, senest 2 uker før operasjon" fortsatt aktuell?

SVAR: Økt risiko for postoperative venøse tromboser er dokumentert for pasienter som bruker østrogenholdige p-piller. Tilsvarende risiko kan ikke utelukkes for andre østrogenholdige antikonsepsjonsmidler og østrogentilskudd i klimateriet. Derfor har det vært vanlig å anbefale seponering av p-piller 4-6 uker før planlagte kirurgiske inngrep. Det er den tiden det tar hos de fleste før nivået av koagulasjonsfaktorer vil være tilbake til det normale. Det foreligger ingen kontrollerte studier som belyser i hvilket omfang seponering av østrogenholdige antikonsepsjonsmidler før kirurgi fører til uønskede graviditeter, eller som dokumenterer at slik seponering er gunstig. Seponering bør vurderes individuelt i samråd med kvinner. Dersom ikke seponering er mulig, vurderes kvinnen å ha moderat risiko og det anbefales tromboseprofylakse med sc. lavmolekylært heparin eller dekstran (1).

Ulike preparatomtaler og utenlandske kilder som Medicin.dk, Micromedex og AHFS (2-6) oppgir samme tidsintervall som NLH for å seponere østrogenholdige p-piller. Type kirurgisk inngrep kan ha betydning for om p-piller bør seponeres eller ikke. Store kirurgiske inngrep som krever lengre immobilisering og operasjon i legg er eksempler på inngrep hvor p-piller bør seponeres.

Konklusjon
Hvis østrogenholdige p-piller skal seponeres før kirurgisk inngrep bør dette skje 4-6 uker i forkant av inngrepet. Dersom seponering ikke kan foretas ved for eksempel øyeblikkelig hjelpkirurgi eller ved ulykker, anbefales medikamentell tromboseprofylakse som ved moderat risiko.

Referanser
  1. 1. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. http://www.legemiddelhandboka.no/ (12.04.2007).
  2. 2. FASS Läkemedel i Sverige. Orthonett. http://www.fass.se/ (Sist endret: 29.06.2006).
  3. 3. Medicin.dk (Danmark) http://www.medicin.dk/ (19.04.2007).
  4. 4. Klasco RK (Ed): Combined contraceptives (Drug Evaluation). DRUGDEX® System (electronic version). Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (19.04.2007).
  5. 5. McEvoy GK, editor. The AHFS Drug Information 2006. Bethesda, MD: American Society of Health-System Pharmacists; 2006. Electronic version, (2007).