Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2007; spm.nr. 2077, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 03.05.2007

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Interaksjonspotensiale mellom p-piller og valproat og olanzapin

Dato for henvendelse: 03.05.2007

RELIS database 2007; spm.nr. 2077, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Ung kvinnelig pasient med bipolar lidelse bruker valproat (Orfiril®) og olanzapin (Zyprexa®). Hun trenger prevensjon og ønsker å bruke p-piller. Fastlege ønsker forslag til prevensjonsmiddel, informasjon om hvor ofte serummålinger bør tas i forbindelse med oppstart og informasjon om p-piller medfører manglende klinisk effekt av stemningsstabiliserende medikamenter eller omvendt.

SVAR: Olanzapin og p-piller
Vi har ved søk i relevante databaser (PubMed, 1-5) ikke funnet omtalt interaksjoner mellom olanzapin og p-piller.

Valproat og p-piller
De fleste antiepileptika metaboliseres via cytokrom P-450 systemet i større eller mindre grad. Valproat derimot nedbrytes primært ved glukuronidering og betaoksidasjon (6).

Eksempler på antiepileptika som har enzyminduserende egenskaper, og som dermed kan stimulere nedbrytningen og redusere effekten av andre legemidler, blant annet østrogener og gestagener, er fenobarbital, fenytoin og karbamazepin (6,7). Kombinasjon av enzyminduserende antiepileptika og vanlig brukte p-piller som innholder 30 mikrogram etinyløstradiol reduserer konsentrasjonen av etinyløstradiol og minsker sikkerheten for antikonsepsjon. I slike tilfeller vil det være nødvendig å forskrive p-piller som inneholder minst 50 mikrogram etinyløstradiol for at graviditetsbeskyttelsen skal opprettholdes. Slike preparater er ikke registrert i Norge, men kan skaffes på registreringsfritak (6).

Valproat er ikke med i oversikter over antiepileptika med enzyminduserende effekt på nedbrytningen av p-piller. En kilde nevner spesielt at den enzyminduserende effekten som sees for flere av de tradisjonelle antiepileptika som karbamazepin, ikke synes å gjelde for valproat (4).

Hos en pasient behandlet med 1250 mg valproat daglig ble det etter tillegg av perorale anitkonseptiva sett større frekvens av kramper. Pasientens serumnivå av valproat ble målt til 53,6 mcg/ml i den tredje uken av syklus, mens serumkonsentrasjonen var 139 mcg/ml i den tablettfrie perioden. Det anbefales at farmakologisk respons og serumnivå av valproat følges ved oppstart/seponering av p-piller (2,5). I en farmakokinetisk studie hadde valproat ingen effekt på AUC av etinyløstradiol 50 mcg og levonorgestrel 250 mcg gitt før og 8 og 16 uker etter oppstart med valproat 200 mg to ganger daglig (4).

Konklusjon
Ved søk i aktuelle databaser har vi ikke funnet beskrevet klinisk relevante interaksjoner mellom olanzapin og p-piller. Det er kjent at antiepileptika kan redusere effekten av blant annet p-piller, men dette gjelder ikke valproat. Det er publisert en rapport på redusert serumkonsentrasjon og effekt av valproat etter oppstart med p-piller. Det kan derfor anbefales å følge serumkonsentrasjonen av valproat noe hyppigere enn normalt ved oppstart og seponering av p-piller.

Referanser
  1. 1. Klasco RK (Ed): Olanzapine (Drug Evaluation). DRUGDEX® System (electronic version). Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (03.05.2007).
  2. 2. Lægemiddelstyrelsen (Danmark). Den nationale Interaktionsdatabase. http://www.interaktionsdatabasen.dk/ (03.05.2007).
  3. 3. Spigset O, (red.). Drug Information Database (DRUID) http://www.interaksjoner.no/ (03.05.2007).
  4. 4. Stockley IH (Ed), Stockley's Interaction Alerts. London: Pharmaceutical Press. Electronic version, (03.05.2007).
  5. 5. Drug Interactions Checker. http://www.drugs.com/drug_interactions.html (03.05.2007).
  6. 6. Brodtkorb E, Spigset O. Interaksjoner med antiepileptika. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122 (20): 2002-4.
  7. 7. Flockhart D (ed.). Cytochrome P450 drug interaction table. http://medicine.iupui.edu/flockhart/ (03.05.2007).