Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2007; spm.nr. 2127, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 24.05.2007

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Dosering av vitamin K2, samt interaksjonspotensiale med blodfortynnende legemidler

Dato for henvendelse: 24.05.2007

RELIS database 2007; spm.nr. 2127, RELIS Øst.

SPØRSMÅL: Farmasøyt ønsker informasjon om vitamin K2. En kunde har mottatt reklame om vitamin K2 fra TG Montgomery AS som skal være bra for skjelettet og hjerte/kar. Farmasøyten spør om det er heldig å ta dette tilskuddet om man bruker blodfortynnende legemidler (warfarin/acetylsalisylsyre) eller har angina. Spør også hva som eventuelt er anbefalt dosering.

SVAR: Vitamin K finnes i to hovedformer: fyllokinon (vitamin K1) og menakinon (vitamin K2). Fyllokinon dannes i grønne planter, menakinoner produseres av bakterier i tykktarmen og finnes også i enkelte matsorter. Mens de fleste matsorter inneholder lave mengder av vitamin K, i.e. < 10 mcg/100 g, er det funnet et høyt innhold i grønne bladgrønnsaker og enkelte matoljer. For eksempel inneholder persille 360-790 mcg vitamin K1 per 100 g, og brokkoli 110-290 mcg/100 g. Absorpsjonen av vitamin K1 fra grønne grønnsaker er begrenset, og biotilgjengeligheten er anslått til 10-15 % (1). Oralt inntak av vitamin K er ikke assosiert med klinisk relevante bivirkninger (2,3).

Vitamin K2 og interaksjon med blodfortynnende legemidler
Det er kjent at stort inntak av vitamin K kan interagere med warfarin og lignende antikoagulantia som virker blodfortynnende ved å fungere som vitamin K antagonister (2). Pasienter som behandles med warfarin, anbefales derfor et stabilt inntak av matvarer som inneholder vitamin K. Det har vært foreslått at variasjonene i daglig inntak av K vitamin ikke må avvike mer enn 250-500 mcg fra det vanlige inntak (1). Pasienter som behandles med warfarin og som ønsker å ta tilskudd av vitamin K bør følges nøye opp med INR målinger ved oppstart og seponering av tilskuddet. Acetylsalisylsyre (ASA) har imidlertid antikoagulerende effekt via andre mekanismer og antas ikke å interagere med inntak av vitamin K.

Dosering av vitamin K2
Anbefalt dosering av K2 vitamin fra produsenten TG Montgomery AS er 90 mcg hver annen dag (4). Sosial og helsedirektoratet har ikke kommet med anbefalinger for daglig inntak av vitamin K da kunnskapsgrunnlaget vurderes å være utilstrekkelig for å gi eksakte anbefalinger (5). I Storbritannia regnes et daglig inntak på 1 mcg/kg kroppsvekt daglig å være sikkert hos personer >18 år. En ekspertgruppe i Storbritannia har identifisert en øvre toleransegrense på 1000 mcg daglig av vitamin K tilskudd hos voksne (3). Andre kilder oppgir daglig adekvat inntak av vitamin K på 120 mcg hos menn over 18 år og 90 mcg hos kvinner over 18 år (2). Flere studier av vitamin K i behandling av osteoporose har vist god effekt av 45 mg vitamin K2 daglig (2,3), noe som er langt over den mengden som anbefales ved inntak av det aktuelle preparatet. Laboratorieforsøk har vist at tilskudd av vitamin K2 også kan virke forebyggende mot aterosklerose, men ytterligere studier er nødvendig for å bekrefte dette (2).

Konklusjon
Inntak av vitamin K antas ikke å interagere med ASA. Imidlertid er det kjent at stort inntak av vitamin K kan interagere med warfarin og lignende antikoagulantia. Dersom pasienter ønsker å ta tilskudd av vitamin K ved samtidig warfarinbehandling bør INR følges nøye opp ved oppstart og seponering, og behandlingen styres etter dette.

Sosial og helsedirektoratet har ikke kommet med anbefalinger for daglig inntak av vitamin K. Andre land regner et inntak på 1 mcg/kg kroppsvekt daglig som sikkert.

Referanser
  1. 1. Melien Ø, Johansen PW et al. Vitamin K i matvarer og effekt av warfarin. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 1862-3.
  2. 2. Natural Medicines Comprehensive Database. Vitamin K. http://www.naturaldatabase.com/ (24.05.2007).
  3. 3. Mason, P. Dietary Supplements. Pharmaceutical Press. Electronic version, (24.05.2007).
  4. 4. http://www.k2vitamin.no/index.html (24.05.2007).
  5. 5. Sosial og helsedirektoratet. Anbefalt inntak av vitaminer og mineralstoffer. http://www.shdir.no (25.05.2007)