Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2007; spm.nr. 2139, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 22.05.2007

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Ezetimib og rabdomyolyse

Dato for henvendelse: 22.05.2007

RELIS database 2007; spm.nr. 2139, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Pasient fikk rabdomyolyse på simvastatin (etter doseøkning direkte fra 20mg x 1 til 80mg x 1). Skal ikke ha statiner igjen. Legene vurderer ezetimib. SPC angir at det fins rapporter på rabdomyolyse også på ezetimib i monoterapi. Fins det informasjon i litteraturen om dette legemidlet også bør unngås?

SVAR: I følge preparatomtalen er det etter markedsføring av ezetimib rapportert tilfeller av myopati og rabdomyolyse. De fleste pasientene som utviklet rabdomyolyse tok et statin samtidig med ezetimib. Likevel er rabdomyolyse rapportert veldig sjelden når ezetimib er tatt alene og når ezetimib er tatt i tillegg til andre midler som er forbundet med økt risiko for rabdomyolyse (1).

I WHO's internasjonale bivirkningsdatabase finnes i overkant av hundre meldinger der ezetimib er assosiert med rabdomyolyse. De fleste av disse er i kombinasjon med statin, men det er også noen der ezetimib er brukt alene. WHO understreker at datauttrekk fra bivirkningsdatabasen ikke representerer WHOs offisielle syn og at dataene ikke er homogene med tanke på innsamling gjennom spontanrapporteringssystemet eller dokumenterer en sikker sammenheng mellom det aktuelle legemiddelet og bivirkningen (2).

Det finnes ikke studier der ezetimib er gitt til pasienter som tidligere har hatt statinindusert rabdomyolyse. Sikkeheten ved slik behandling er derfor ikke klarlagt. I en artikkel om kliniske perspektiver ved statinindusert rabdomyolyse fremholdes kostholdsendringer som det sentrale elementet ved behandling av denne pasientgruppen (3). I et publisert brev omtales klinisk erfaring med ezetimib monoterapi til rundt 30 pasienter som var intolerante til lipidsenkende behandling pga muskelbivirkninger. 18 av disse pasientene fikk igjen myopatiske symptomer (4).

Konklusjon
Rabdomyolyse er rapportert på ezetimib i monoterapi. Sikkerhet ved ezetimibbehandling av pasienter med tidligere statinindusert rabdomyolyse er ikke klarlagt.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Ezetrol. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 8. desember 2006).
  2. 2. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 31. mai 2006.
  3. 3. Antons KA et al. Clinical perspectives of statin-induced rhabdomyolysis. Am J Med. 2006; 119(5): 400-9.
  4. 4. Phillips PS. Ezetimibe and statin-associated myopathy. Ann Intern Med 2004; 141(8): 649.