Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2007; spm.nr. 2178, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 18.06.2007

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Buprenorfin og effekter på nyrer og urinveier

Dato for henvendelse: 18.06.2007

RELIS database 2007; spm.nr. 2178, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Kvinnelig stoffmisbruker bruker buprenorfin. Har i Spania hatt nyrebekkenbetennelse, og fikk av legen beskjed om ikke å bruke buprenorfin. Fikk dermed skrevet ut et annet opioid. Lege spør om det er en kontraindikasjon.

SVAR: Den eneste nevnte forsiktighetsregel/kontraindikasjon mot bruk av buprenorfin er en notis om at det bør utvises forsiktighet ved sterkt nedsatt nyrefunksjon fordi halveringstiden da kan forlenges (1). Buprenorfin skilles først og fremst ut gjennom leveren, men ca. 20% skilles ut renalt. Videre må det utvises forsiktighet ved uretrastenose.

Buprenorfin har vært assosiert med urinretensjon. Det finnes imidlertid bare én publisert kasuistikk (2). Det dreier seg om en 66 år gammel mann som fikk buprenorfin sublingualt og etter få doser utviklet akutt urinretensjon. Han fikk samme effekt ved ny oppstart.

Buprenorfin er et syntetisk opioid med virkning på my- og kappa-reseptorer. Fordi opioidanalgetika har kjent blokkerende effekt på blære- og urinrørssfinkterne, mener Murray det ikke er uventet at også buprenorfin kan ha slik effekt. Men siden det ikke er kommet flere rapporter om dette, vil vi anta at det er en uhyre sjelden bivirkning, kanskje da med unntak av pasienter med kjent uretrastenose. Annen informasjon om uheldige effekter av buprenorfin på nyrer eller urinveier har vi ikke funnet.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Subutex. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 25.09.2006).
  2. 2. Murray k. Acute urinary retention associated with sublingual buprenorphine. BMJ 1983; 286: 763-4.