Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2007; spm.nr. 2223, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 09.07.2007

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Nattesvette som mulig bivirkning av HIV midler og lamotrigin

Dato for henvendelse: 09.07.2007

RELIS database 2007; spm.nr. 2223, RELIS Øst

SPØRSMÅL: HIV positiv pasient bruker atazanavir (Reyataz®) 150 mg to ganger daglig, ritonavir (Norvir®) en kapsel daglig, lamivudin og zidovudin (Combivir®) en tablett to ganger daglig, didanosin (Videx EC®) en kapsel daglig og lamotrigin (Lamictal®) 800 mg. Virusmengden er tilnærmet lik 0 og CD4-tall er over 400, noe som viser at HIV infeksjonen er under svært god kontroll. Pasienten er plaget av voldsom nattesvette og må skifte sengetøy 1-2 ganger per natt. Farmasøyt spør om nattesvetten kan skyldes legemidlene.

SVAR: Vi har ved søk i aktuelle databaser (PubMed, EMBase, 1) ikke funnet omtalt økt svette som bivirkning av noen av de aktuelle legemidlene.

I WHOs internasjonale bivirkningsdatabase* er det per i dag noen få rapporter på økt svette/hyperhidrose assosiert med HIV-midlene, og i overkant av 70 rapporter, hvorav 2 norske, assosiert med lamotrigin (2).

I preparatomtalen til legemidlene er svette nevnt som en vanlig (>1/100, <1/10) bivirkning av ritonavir (3), og en sjelden (>1/10.000, <1/1000) bivirkning av lamivudin/zidovudin (4). Svette er ikke nevnt som bivirkning av de andre legemidlene i de norske preparatomtalene.


* WHO understreker at datauttrekk fra bivirkningsdatabasen ikke representerer WHOs offisielle syn og at dataene ikke er homogene med tanke på innsamling gjennom spontanrapporteringssystemet eller dokumenterer en sikker sammenheng mellom det aktuelle legemiddelet og bivirkningen.

Referanser
  1. 1. Klasco RK (Ed): (Drug Evaluation). DRUGDEX® System (electronic version). Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (09.07.07).
  2. 2. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 09.07.2007.
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Norvir. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 02.2007).
  4. 4. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Combivir. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 01.2007).