Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2007; spm.nr. 2296, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 22.08.2007

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Prevensjon til kvinne med systemisk lupus erythematosus

Dato for henvendelse: 22.08.2007

RELIS database 2007; spm.nr. 2296, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Kvinne med nyoppdaget systemisk lupus erythematosus har startet opp med hydroksyklorokinbehandling (Plaquenil®). Hvilke prevensjonsmetoder kan hun bruke?

SVAR: Systemisk lupus erythematosus (SLE) er en autoimmun sykdom som oftest affiserer unge kvinner. Dette er en pasientgruppe som trenger sikker prevensjon, da graviditet ofte medfører forverrelser av sykdommen og svangerskap bør planlegges og legges til en periode med lav sykdomsaktivitet. Ved vurdering av akseptable prevensjonsmetoder til denne pasientgruppen må det gjøres en vurdering av mulig økt risiko for trombose forårsaket av vaskulitt og protrombotiske antistoffer, immunsuppresjon pga. langtids steroidbruk og mulig sykdomsforverrelse forårsaket av hormoner. Nedenfor følger en gjennomgang av prevensjonsmuligheter basert på to tidligere RELIS-utredninger og de nyeste artiklene vi fant ved internettsøk (1-7).

P-piller som inneholder østrogen
P-piller som inneholder østrogen har sjelden blitt brukt av kvinner med SLE av frykt for økt tromboserisiko og forverrelse av sykdommen. Resultatene fra to prospektive randomiserte studier på østrogen-progestogenholdig prevensjon til kvinner med SLE er relativt nylig publisert (4,5). Den første studien inkluderte 183 kvinner med stabil sykdom uten antifosfolipidantistoffer (4). Forekomsten av sykdomsoppblussing og trombotiske hendelser var lik i behandlings- og placebogruppen. Forfatterne konkluderte med at p-piller ikke øker risikoen for sykdomsoppblussing hos kvinner med stabil lupus. Den andre studien randomiserte 162 kvinner med SLE til østrogenholdige p-piller, levonorgestrelholdige mini-piller eller til kobberspiral (5). Tretti prosent av kvinnene hadde antikardiolipinantistoffer ved studiestart. Alvorlig lupus og tidligere tromboser var eksklusjonskriterier. Forfatterne fant ingen signifikante forskjeller mellom de tre prevensjonsmetodene med tanke på infeksjoner, sykdomsoppblussing eller tromboser. Av 4 pasienter med tromboser hadde alle 4 antikardiolipinantistoffer.

Andre prevensjonsmetoder
Mange leger er forsiktige med å bruke livmorinnlegg som prevensjon til kvinner som er immunsupprimert av frykt for bekkeninfeksjoner. Ingen studier har direkte vurdert risikoen for bekkeninfeksjon ved innsetting eller bruk av livmorinnlegg hos immunsupprimerte kvinner. En liten finsk obervasjonsstudie fant at kvinner med SLE og spiral ikke hadde høyere forekomst av bekkeninfeksjoner enn SLE-pasienter som brukte andre prevensjonsmetoder. Vi har ikke funnet studier på bruk av hormonspiral til kvinner med SLE eller funnet andre studier der SLE-pasienter har fått gestagenholdig prevensjon.

RELIS har i to liknende utredninger om prevensjon til SLE-pasienter konkludert med at SLE-pasienter med stabil eller moderat sykdomsaktivitet, uten tidligere tilfeller av trombose, hypertensjon eller nyresvikt, samt ikke-røykere kan bruke p-piller med lavest mulig innhold av etinyløstradiol. For pasienter med antifosfolipidantistoffer, antifosfolipidsyndrom eller med tromboserisiko anbefales progestogenholdige formuleringer (minipiller, hormonspiral, implantat, p-sprøyte).

Konklusjon
Østrogenholdige prevensjonsmetoder kan brukes av kvinner med SLE som har mild og/eller stabil sykdom og som ikke har antifosfolipidantistoffer eller andre kontraindikasjoner mot østrogenholdige p-piller. Kobberspiral og hormonspiral er trygt å bruke for kvinner med SLE. Andre prevensjonsmuligheter er progestogenholdige minipiller, implantat og p-sprøyte eller barrieremetoder som kondom og pessar.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2006; spm.nr. 3981, RELIS Vest. (www.relis.no)
  2. 2. RELIS database 2003; spm.nr. 366, RELIS Øst. (www.relis.no)
  3. 3. Teal SB, Ginosar DM. Contraception for women with chronic medical conditions. Obstet Gynecol Clin N Am 2007; 34: 113-26.
  4. 4. Sanchez-Guerro J, Uribe AG, et al. A trial of contraceptive methods in women with systemic lupus erythematosus. N Engl J Med 2005; 353: 2539-49.
  5. 5. Petri M, Kim MY, et al. Combined oral contraceptives in women with systemic lupus erythematosus. N Engl J Med 2005; 353: 2550-58.
  6. 6. Ticani A, Nuzzo M. Review: Contraception in adolescents with systemic lupus erythematosus. Lupus 2007; 16: 600-5.
  7. 7. Sammaritano LR. Therapy insight: guidelines for selection of contraception in women with rheumatic diseases. Nat Clin Pract Rheumatol 2007; 3: 273-81. (abstract)