Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2007; spm.nr. 2419, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 15.10.2007

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Parenteral administrasjon av diverse legemidler til barn

Dato for henvendelse: 15.10.2007

RELIS database 2007; spm.nr. 2419, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Vi holder på å lage en medikamentperm på Barneintensiv, dette er ment som et enkelt oppslagsverk som ikke erstatter Felleskatalogen. I den forbindelse lurer jeg på noen medikamenter som jeg ikke har klart å finne ut av vha. Felleskatalogen. Medikamentene det gjelder er; Minirin®, Fenylefrin, Catapresan®, Fortecortin®, Calcium-Sandoz®.
- Hvor raskt kan de injiseres, dose og doseringsintervall, holdbarhet/oppbevaring.
- Hvordan skal de blandes ved infusjon. Perifer/sentralt infusjon?

SVAR: To av stoffene, deksametason og kalsiumglubionat, finnes i Barnelegeforeningens veileder (1). Denne har to tabeller, en for nyfødte og en for større barn (etter nyfødtperioden). Nedenfor er informasjon for barn etter nyfødtperioden gitt. Øvrig informasjon er i det alt vesentligste hentet fra den britiske legemiddelhåndboken for barn (2).

Desmopressin (Minirin®, Octostim®)
Styrken er 15 mikrogram/ml (3). Oppbevares kaldt, fortynnet løsning kan oppbevares 24 t i romtemperatur.

Kan gis subkutant, intramuskulært, som intravenøs bolus eller som korttidsinfusjon perifert eller sentralt (2). Doseringen varierer med indikasjon, se vedlagte referanse. Til infusjon fortynnes med 50 ml natriumklorid (= 300 nanogram/ml), gis over 20 min.

Fenylefrin (metaoksedrin)
Styrken er antagelig 10 mg/ml. Fenylefrin har lengre virketid enn noradrenalin og en for stor pressorrespons kan gi forlenget blodtrykksøkning (2). Oppbevares i romtemperatur, fortynnet løsning er holdbar 24 timer i romtemperatur (4).

Kan gis subkutant eller intramuskulært, men bør helst gis intravenøst (2).
- subkutant eller intramuskulært
barn 1 - 12 år: 100 mikrogram/kg hver 1-2 timer, maks 5 mg.
barn 12 - 18 år: 2-5 mg; ved behov etterfulgt av doser på 1-10 mg.

- bolusinjeksjon. Fortynnes med vann til 1 mg/ml (1 ml + 9 ml). Gis langsomt.
barn 1 - 12 år: 5-20 mikrogram/kg (maks 500 mikrogram), ved behov gjentatt etter minst 15 min.
barn 12 - 18 år: 100-500 mikrogram, ved behov gjentatt etter minst 15 min.

- infusjon. Fortynnes med glukose eller natriumklorid til 20 mikrogram/ml. Gis sentralt.
barn 1 - 16 år: 100-500 nanogram/kg/min, justeres etter respons
barn 16 - 18 år: initialt opptil 180 mikrogram/min, reduseres til 30-60 mikrogram/min etter respons.

Klonidin (Catapresan®)
Styrken er 150 mikrogram/ml (3). Må fortynnes til minst 10 ml med natriumklorid (= 15 mikrogram/ml) og gis som infusjon over 10-15 min. Pasienten må ligge. Ved for rask injeksjon er observert paradoksal blodtrykksstigning. Oppbevares i romtemperatur, fortynnet løsning holdbar 24 t i romtemperatur.

Barn 2 - 18 år: 2-6 mikrogram/kg, maks 300 mikrogram (2).

Deksametason (Fortecortin®)
Styrken er 4 mg/ml (1). Oppbevares i romtemperatur. Kan tilsettes vanlige infusjonsvæsker (1,5). 2 ml injeksjonsvæske 4 mg/ml blandes med 14 ml infusjonsvæske (= 0.5 mg/ml) og er holdbar 24 t i romtemperatur.

Administreres som bolusinjeksjon over 3-5 min eller som korttidsinfusjon over 30-60 min ifølge veileder (1), den britiske legemiddelhåndboken angir 15-20 min (2).

Dosering avhenger av indikasjon, se vedlagt referanse (2).

Kalsiumglubionat (Calcium-Sandoz®)
Styrken er 9 mg/ml svarende til 0.22 mmol/ml kalsium (1). Oppbevares i romtemperatur. Gitt perifert fortynnes til minst 45 mikromol/ml med glukose eller natriumklorid (1 ml + 49 ml væske) hvis infusjonen skal gå perifert (2,4). Gitt sentralt er det ikke nødvendig. Kan gis ufortynnet i akuttilfeller. Fortynnet løsning kan oppbevares 24 timer i romtemperatur.

Gis som korttidsinfusjon med hastighet 45 mikromol/kg/time til barn, 22 mikromol/kg/time til nyfødte (2). Er lokalirriterende så ekstravasal injeksjon må unngås, og det må ikke gis intramuskulært.

- akutt hypokalsemi, rask korreksjon, hyperkalemi
nyfødte: enkeltdose 0.11 mmol/kg (0.5 ml/kg) som langsom infusjon over 5-10 min. Noen bruker også 0.46 mml/kg (2 ml/kg).
barn 1 md. - 18 år: 0.11 mmol/kg (0.5 ml/kg), maks 4.5 mmol (20 ml).

- akutt hypokalsemi, vedlikeholdsbehandling
nyfødte: 0.5 mmol/kg/dag over 24 t, justert etter respons. Skifte til oral behandling så raskt som mulig pga. risiko for ekstravasasjon.
barn 1 md. - 2 år: 1 mmol/kg/dag (vanligvis maks 8.8 mmol) over 24 t. Skifte til oral behandling så raskt som mulig pga. risiko for ekstravasasjon.
barn 2 - 18 år: 8.8 mmol over 24 t. Skifte til oral behandling så raskt som mulig pga. risiko for ekstravasasjon.

Referanser
  1. 1. Veileder for legemiddelhåndtering. Norsk barnelegeforening. www.barnelegeforeningen.no (sist oppdatert: juni 2005).
  2. 2. Paediatric Formulary Committee. BNF for Children 2007. London: BMJ Publishing Group, Royal Pharmaceutical Society of Great Britain, and RCPCH Publications.
  3. 3. FASS Läkemedel i Sverige. http://www.fass.se/ (26.10.2007).
  4. 4. Trissel LA, editor. Handbook on injectable drugs 2005; 13th ed.: 1199.
  5. 5. Myhr K. Legemidler til intravenøs infusjon og injeksjon 1997; 3.utg.