Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2007; spm.nr. 2483, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 15.11.2007

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Hyppighet av serumkonsentrasjonsmåling av digitoksin

Dato for henvendelse: 15.11.2007

RELIS database 2007; spm.nr. 2483, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Farmasøyt spør hvor ofte man bør måle serumkonsentrasjonen av digitoksin hos eldre som allerede er tilfredsstillende innstilt.

SVAR: Ved søk i databaser og litteratur på nettet har vi funnet følgende i Legemiddelhåndboken: "For de fleste legemidler som gis kontinuerlig med uendret dosering, vil det være tilstrekkelig med én eller noen få årlige kontroller av plasmakonsentrasjonen. Pasienten bør få instruksjon om symptomer både ved forverrelse av sykdommen (mulighet for utilstrekkelig effekt) og ved bivirkninger pga. overdosering. Hyppigere prøver kan være nødvendig ved innstilling av dosering ved behandlingsstart, dosejustering eller nedtrapping. Vanligvis er det hensiktsmessig å kontrollere plasmakonsentrasjon etter at ny likevekt er oppnådd, dvs. først etter 5 × legemidlets halveringstid. Kontroller er også aktuelt ved start/slutt av andre legemidler som kan interagere og ved forandring i organfunksjon" (1).

Referanser
  1. 1. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. http://www.legemiddelhandboka.no/ (26.november 2007).