Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2007; spm.nr. 2499, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 03.12.2007

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Interaksjonspotensiale mellom lamotrigin og johannesurt

Dato for henvendelse: 03.12.2007

RELIS database 2007; spm.nr. 2499, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Er det interaksjon mellom lamotrigin og johannesurt?

SVAR: Lamotrigin
Lamotrigin brytes ned i leveren via glukuronidering til inaktive metabolitter. Ved samtidig bruk av legemidler som induserer metabolismen i leveren, vil metabolismen av lamotrigin kunne økes og halveringstiden reduseres, med lavere serumkonsentrasjon som resultat (1). Legemidler som interagerer med lamotrigin og gir nedsatt lamotriginkosentrasjon: antikonsepsjonsmidler av kominasjonstype, fenobarbiat, fenytoin, fosfenytoin, fluoksetin, litium, lopinavir, okskarbazepin, olanzapin, primidon og rifampicin. Legemidler som interagerer og gir økt konsentrasjon av lamotrigin: Sertralin og valproat (2). Lamotrigin hemmer frisetting av eksitatoriske aminosyrer, særlig glutaminsyre via selektiv hemming av spenningsfølsomme natriumkanaler i nervecellenes cellemembran (3).

Johannesurt
Farmakokinetiske interaksjoner:
Johannesurt er kjent for å kunne interagere med nedbrytningen av en rekke legemidler. Det er vist at johannesurt særlig induserer nedbrytningen via CYP3A4 og/eller transporteres via transportøren P glykoprotein (PGP), og at legemidler som metaboliseres av både CYP3A4 og PGP er spesielt utsatt for interaksjon med johannesurt. Tre humane studier har ikke vist at johannesurt påvirker glukuronidering i leveren (4). Det er dermed lite trolig at det er noen farmakokinetisk interaksjon mellom johannesurt og lamotrigin.

Farmakodynamiske interaksjoner:
Johannesurt er antatt å virke antidepressivt ved sentral serotonin reopptakshemming og via modulering av serotonin reseptortetthet og funksjon. Serotoninsyndrom er beskrevet hos pasienter på monoterapi med johannesurt og i kombinasjon med andre serotonerge stoffer som antidepressiva eller tramadol (4).

Interaksjoner med ukjent mekanisme:
Engelske MHRA (legemiddelmyndighetenes informasjonsblad) advarer i novemberutgaven av Drug Safety Update mot mulig interaksjon mellom antiepileptika og johannesurt. De har mottatt en melding der en pasient fikk flere og alvorligere epileptiske anfall ved bruk av johannesurt sammen med tre typer epilepsimedisin. Disse tre medisinene er ikke tidligere kjent for interaksjon med johannesurt, og de har vurdert at interaksjonen må ha skjedd via andre mekansimer enn via CYP-systemet (5).

Konklusjon
Det er ingen kjent farmakokinetisk eller farmakodynamisk interaksjon mellom lamotrigin og johannesurt. De engelske legemiddelmyndighetene advarer mot bruk av johannesurt til epileptikere som bruker epilepsimedisin på bakgrunn av en kasuistikk med dårligere anfallskontroll etter slik kombinasjon.

Referanser
  1. 1. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 2007; 1318.
  2. 2. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 2007; 1385.
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Lamictal. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 15.06.2007).
  4. 4. Mannel M. Drug interactions with St John's wort: mechanisms and clinical implications. Drug Saf. 2004; 27(11): 773-97.
  5. 5. MHRA. St John`s wort: interactions with all antiepileptics. Drug Safety Update 2007; 1 (4); 7.