Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2008; spm.nr. 2583, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 15.01.2008

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Risikofaktorer og prevensjon

Dato for henvendelse: 15.01.2008

RELIS database 2008; spm.nr. 2583, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Kvinne trenger prevensjon. Hun er 48 år gammel, røyker, frisk, slank, ingen faste medisiner. Ingen blodpropp i familien. Hun har to store barn. Hun ønsker ikke spiral. Hun er ikke i menopausen hverken klinisk eller lab-messig. Kan hun bruke progestogen?

SVAR: En rekke disponerende faktorer for venøs tromboembolisme er kjent. Arvelige koagulasjonsdefekter som medfører hyperkoagulabilitet kan påvises hos 20-60% av pasientene. Den mest kjente arvelige tilstanden som gir økt risiko er faktor V Leidenmutasjon (APC resistens) som finnes hos ca. 8 % av befolkningen i Norge. I de senere årene har det blitt klart at hematologiske risikofaktorer ofte spiller sammen med andre risikofaktorer. De vanligste ikke-hematologiske risikofaktorene antas å være kirurgi, traume, kreft, infeksjonssykdommer, immobilisering, betydelig overvekt, røyking, alvorlige indremedisinske sykdommer som hjerteinfarkt og hjerneslag og p-piller av kombinasjonstype. Alder utgjør i seg selv en risikofaktor, og insidensen øker med økende alder. Kvinner over 50 år har f.eks. en tidoblet risiko sammenlignet med kvinner mellom 20 og 40 år (1,2).

Institut for rationel farmakoterapi i Danmark peker på ulike risikofaktorer for venøse og arterielle tromboser (3). Økt risiko for arteriell tromboemboli ses ved røyking, hypertensjon, diabetes, hyperkolesterolemi og familiær disposisjon. Hos kvinner i alderen 30-44 år er det ca 50 % flere arterielle komplikasjoner enn venøse, og mortaliteten av arteriell sykdom er 8,5 ganger større enn av venøs sykdom hos denne aldersgruppen. Det ser ut til at p-piller som inneholder 3. generasjons progestogener gir færre arterielle komplikasjoner enn p-piller med 2. generasjons progestogener.

RELIS har tidligere konkludert med at rene progestogenpreparater kan brukes til kvinner med risikofaktorer (4). På grunn av kvinnens høye alder og dermed økte risiko for arterielle tromboser, bør muligens et 3. generasjons progestogen velges (desogestrel (Cerazette)).

Referanser
  1. 1. Høibraaten E et al. Dyp venetrombose hos yngre kvinner i Norge. Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 332-5.
  2. 2. Statens legemiddelverk, Høibraaten E. P-piller og risiko for venøs blodpropp (dyp venetrombose og lungeemboli) (20.07.2001). http://www.legemiddelverket.no/templates/InterPage____60120.aspx
  3. 3. Institut for rationell farmakoterapi (Danmark). Tromboemboliske bivirkninger ved P-piller. http://www.irf.dk (23. januar 2008)
  4. 4. RELIS database 2007; spm.nr. 2176, RELIS Øst. (www.relis.no)