Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2008; spm.nr. 2616, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 04.02.2008

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Sekundærprofylakse etter transitoriske iskemiske anfall og hjerneslag

Dato for henvendelse: 04.02.2008

RELIS database 2008; spm.nr. 2616, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Sekundærprofylakse etter TIA og slag er kombinasjon av acetylsalisylsyre og dipyridamol. Lege spør hvor lenge etter hendelsen profylaksen skal pågå, f.eks. om det er snakk om livslang profylakse.

SVAR: Anbefalte retningslinjer angir ikke noe behandlingstid, og det må forstås dithen at den normalt skal være livslang (1-3). Det skilles ikke på TIA og hjerneinfarkter. Det anbefales en individuelt tilpasset profylakse i forhold til etiologi, f.eks. om hendelsen var kardioembolisk eller ikke-kardioembolisk. Alle pasienter som har hatt en ikke-kardioembolisk hendelse skal ha platehemmende behandling. Dessuten skal pasienten informeres om andre tiltak som kosthold, fysisk aktivitet, røyking og alkohol, og blodtrykket skal kontrolleres (1).

De danske retningslinjene gir følgende anbefaling:
- acetylsalisylsyre 75 mg som monoterapi ved lavrisiko ikke-kardioembolisk apopleksi
- acetylsalisylsyre + dipyridamol ved høyrisiko ikke-kardioembolisk apopleksi
- klopidogrel som monoterapi ved allergi/intoleranse overfor acetylsalisylsyre eller dipyridamol.

Høyrisikogruppen defineres i Danmark som de som har en score på over 2 etter et spesielt score-instrument som kalles Essen (se ref. 3) og som tar hensyn til alder, tidligere myokardinfarkt, perifer arteriesykdom, tidligere apopleksi/TIA, hjertesvikt, diabetes mellitus, hypertensjon og røyking.

Etter en hendelse hos pasienter med sannsynlig embolikilde fra hjertet, f.eks. atrieflimmer, gis antikoagulasjonsbehandling (1-3).

Gjeldende anbefalinger for sekundærprofylakse bygger på resultatene fra en stor studie, ESPRIT og en metaanalyse av denne og tidligere studier (4).

Dipyridamol gir hos mange bivirkninger, spesielt diaré og hodepine, og det kan være en viktig grunn til å begrense bruken. I en tidligere studie, ESPS-2, var det 15.9 % av pasientene som fikk kombinasjonspreparatet som gikk ut av studien pga. bivirkninger mot 8.6 % i gruppen som fikk acetylsalisylsyre alene (3). I ESPRIT nevnes at 34 % i kombinasjonsgruppen gikk ut av studien pga. bivirkninger, først og fremst hodepine (26%), i gruppen som fikk acetylsalisylsyre gikk 13 % ut av studien og da først og fremst av medisinsk årsak (4).

Russel og Lund berører flere aspekter ved sekundærprofylakse som vi ikke kommer inn på her (2). Det gjelder f.eks. behandling av ev. hypertensjon.

Konklusjon
For pasienter som har hatt TIA eller hjerneslag anbefales livslang sekundær profylakse. Hvis hendelsen er ikke-kardioembolisk, gis platehemmer. Pasienter med lav risiko for ny hendelse skal ha acetylsalisylsyre 75 mg, kombinasjonsbehandling med dipyridamol gis til pasienter med høy risiko.

Referanser
  1. 1. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 2007; 304.
  2. 2. Russell D, Lund C, Dahl A. Sekundærprofylakse etter hjerneinfarkt og transitorisk iskemisk anfall. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127(10): 1379-82.
  3. 3. Overgaard K, Poulsen TS, Husted SE. Antitrombotisk behandling ved iskæmisk apopleksi og transitorisk cerebral iskæmi. Ugeskr Læger 2007; 169(40): 3379-82. http://www.ugeskriftet.dk/LF/UFL/2007/40/pdf/VP50243.pdf
  4. 4. The ESPRIT Study Group. Aspirin plus dipyridamole versus aspirin alone after cerebral ischaemia of arterial origin (ESPRIT): randomised controlled trial. Lancet 2006; 367(9523): 1665-73.