Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2008; spm.nr. 2634, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 18.02.2008

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Interaksjonspotensiale mellom p-piller og terbinafin

Dato for henvendelse: 18.02.2008

RELIS database 2008; spm.nr. 2634, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Finnes det klinisk relevante interaksjoner mellom p-piller og terbinafin?

SVAR: Vi har ved søk i aktuelle databaser (1-3) ikke funnet omtalt klinisk relevante interaksjoner mellom terbinafin og p-piller. En in vitro studie i humane leverceller fant at terbinafin ikke endret farmakokinetikk av etinyløstradiol. En studie med 314 pasienter som fikk både terbinafin og p-piller viste at menstruasjonsforstyrrelser ikke forekom hyppigere enn hos de som brukte p-piller alene (1).

In vitro-studier tyder på at terbinafin har lavt potensiale til å påvirke clearance av de fleste legemidler som metaboliseres via cytokrom P-450-systemet, inkludert orale antikonseptiva (4). Unntak fra dette er at terbinafin synes å hemme CYP2D6 og kan dermed blant annet redusere omsetningen av enkelte betablokkere og SSRIer.

Konklusjon
Det er lite sannsynlig at det er noen interaksjon mellom terbinafin og p-piller.

Referanser
  1. 1. Baxter K (Ed), Stockley's Drug Interactions. London: Pharmaceutical Press. Electronic version, (18.02.2008).
  2. 2. Cerner Multum, Inc. Drug information and interaction site. Version 7.04 (Copyright 1996-2003). http://www.subscriberx.com/iqhealth/druginfostart.html (Søk: 18.02.2008)
  3. 3. Spigset O, (red.). Drug Information Database (DRUID) http://www.interaksjoner.no/ (18.02.2008).
  4. 4. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Lamisil. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 27.08.2007).