Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2008; spm.nr. 2677, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 03.03.2008

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

P-piller og antibiotika - interaksjonspotensiale

Dato for henvendelse: 03.03.2008

RELIS database 2008; spm.nr. 2677, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Ungdommer bruker p-piller og spør etter et spesielt hormonpreparat med antikonseptive egenskaper når de har akneproblemer. Denne skal helst ikke skrives ut før annen behandling er forsøkt, inkludert antibiotikabehandling. Da leger har hørt at antibiotika kan redusere sikkerheten av p-piller, er de skeptiske til å gi kurer med antibiotika for akne. Er det noen risiko?

SVAR: Det har i ulike sammenheng vært hevdet at samtidig bruk av hormonelle p-piller av kombinasjonstype og antibiotika kan gi redusert antikonseptiv effekt. Det finnes noen få kasuistikker, som nærmest må kalles anekdotiske, på uønsket graviditet, men sett i forhold til det store antall kvinner som bruker slike p-piller, er antallet kjente tilfeller få. Endringer i hormonnivå er ikke påvist der slike målinger er foretatt (1). De små endringene som er sett i etinyløstradiolkonsentrasjon anses ligge innenfor grensene for normal variasjon (2).

For tetracykliner spesielt er det publisert to kasuistikker i 1980, i det ene tilfellet hadde kvinnen brukt tetracyklin 250-500 mg 4 ganger daglig i 5 dager, i det andre brukte kvinnen tetracyklin for akne (1,2).

Interaksjon mellom p-piller og antibiotika er derfor ikke lenger ansett som klinisk relevant interaksjon i anerkjente interaksjonsdatabaser (1-4). Skulle imidlertid kvinnen får alvorlig diaré av antibiotika, kan det teoretisk tenkes at redusert opptak av p-pillen fra tarm kan gi redusert effekt.

Referanser
  1. 1. Baxter K, editor. Stockley's Drug Interactions. London: Pharmaceutical Press. Electronic version. (04.03.2008).
  2. 2. Eiermann B (red.). Janusinfo - Swedish Finnish Interaction X-referencing. http://drugdb.janusinfo.se/sfinx/interactions/index_menus.jsp (04.03.2008).
  3. 3. Lægemiddelstyrelsen (Danmark). Den nationale Interaktionsdatabase. http://www.interaktionsdatabasen.dk/ (04.03.2008).
  4. 4. Spigset O, (red.). Drug Information Database (DRUID) http://www.interaksjoner.no/ (04.03.2008).