Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2008; spm.nr. 2714, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 25.03.2008

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Soyaprodukt til kvinne med Faktor V Leidenmutasjon

Dato for henvendelse: 25.03.2008

RELIS database 2008; spm.nr. 2714, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Kvinne i overgangsalderen har Faktor V Leidenmutasjon. Lege spør om hun kan bruke soyaprodukter som selges i helsekost for postmenopausale plager.

SVAR: RELIS har tidligere utredet en sak om bruk av planteøstrogen til pasient med tidligere lungeemboli (1). Konklusjonen er at det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentasjon til å anbefale eller fraråde bruk av fytoøstrogener til pasienter med tidligere tromboemboli. Pasienten bør orienteres om at dokumentasjon på soyapreparaters kliniske og farmakologiske effekter er begrenset og at langtidseffekter med hensyn på tromboserisiko synes uavklart.

Vi har ved oppdatert søk funnet to publiserte kasiustikker der bruk av fytoøstrogener er assosiert med tromboseutvikling (2,3).

Det kan også nevnes at de fleste systematiske oversiktsstudier og metaanalyser har konkludert med at fytoøstrogener ikke har effekt ved klimakteriske plager. Det mangler store randomiserte placebokontrollerte studier (4).

Konklusjon
De fleste systematiske oversiktsstudier og metaanalyser har konkludert med at fytoøstrogener ikke har effekt ved klimakteriske plager. Dokumentasjon på soyapreparaters kliniske og farmakologiske effekter er begrenset og langtidseffekter med hensyn på tromboserisiko synes uavklart.

Referanse 1 vedlegges.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2006; spm.nr. 3018, RELIS Sør. (www.relis.no)
  2. 2. Guimarães J, Azevedo E. Phytoestrogens as a risk factor for cerebral sinus thrombosis. Cerebrovasc Dis 2005; 20(2): 137-8.
  3. 3. Lai Cheong JE, Bucknall R. Retinal vein thrombosis associated with a herbal phytoestrogen preparation in a susceptible patient. Postgrad Med J 2005; 81(954): 266-7.
  4. 4. RELIS database 2007; spm.nr. 2226, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no)