Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2008; spm.nr. 2950, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 16.07.2008

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Purpura etter vaksinering

Dato for henvendelse: 16.07.2008

RELIS database 2008; spm.nr. 2950, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Barn, 3 mnd ble vaksinert på helsestasjonen med Difteri-tetanusvaksine-kikhoste-polio-Hib-vaksine (DTP-IPV-Hib) og pneumokokk-vaksine (Prevenar). Få minutter etter injeksjonene fikk barnet konfluerende hyperemi på begge underekstremiteter, og flekkvist på armene og i kinn, samt ble gråblek i ansiktet. Barnet illskrek og hadde således intet respiratorisk besvær. Det utviklet seg noen få petekkier på begge underekstremitetene og det ble gitt en dose adrenalin. Plagene forsvant gradvis, bortsett fra den beskjedne purpuraen. Legen (mor) spør om det er tilrådelig å gi neste dose av denne vaksinekombinasjonen, eventuelt om vaksinene bør gis separat.

SVAR: Petekkier og en mulig vasovagal reaksjon er beskrevet i "Smittevern 14: Vaksinasjonsboka" (1):
"Petekkier (punktformede bloduttredelser i huden) kan være symptom på trombocytopeni, og forekommer i sjeldne tilfeller i tidsmessig sammenheng med vaksinasjon. Trombocytopeni eller idiopatisk trombocytopenisk purpura (ITP) er oftest utløst av virusinfeksjoner, og det er sannsynlig at det også kan forårsakes av virusvaksiner. I meget sjeldne tilfeller rapporteres trombocytopeni etter ikke-levende vaksiner. Petekkialt utslett uten trombocytopeni forekommer etter vaksinasjon av sped- og småbarn, og kan i slike tilfeller ha sammenheng med at barnet er holdt med et fast grep under vaksinasjonen (1)."

Petekkier og trombocytopeni
Petekkier kan som nevnt være et symptom på trombocytopeni. Det er sett at trombocytopeni eller idiopatisk trombocytopenisk purpura kan oppstå i forbindelse med ikke-levende vaksiner eller virusinfeksjon (1). Akutt idiopatisk trombocytopenisk purpura er forårsaket av autoantistoffer mot platenes overflateprotein, spesielt glukoprotein IIb/IIIa (forekommer i 60-70% av tilfellene) (2), eller av antistoffer mot virale antigener som kryssreagerer med platene (3). I en prospektiv studie fra Canada har man sett på tilfeller med trombocytopeni etter vaksinasjon (4). Trombocytopeni er sett i forbindelse med en rekke vaksiner deriblant poliomyelitt- og difteri-tetanus-kikhoste-vaksinen. I denne studien var omtrent 80% av tilfellene med vaksine-assosiert trombocytopeni knyttet til meslingevaksinen. Vaksine-assosiert trombocytopeni er sjelden, vanligvis benign og går over i løpet av 1 måned. I en eldre finsk studie fra 1981 som refereres oppsto trombocytopeni i de fleste tilfeller mellom 7-59 dager etter vaksinasjon. Akutt idiopatisk trombocytopenisk purpura etter difteri-tetanus-kikhoste-vaksinen er veldig sjelden, men kan oppstå raskere enn etter for eksempel MMR (DTP/DTPa oppstart 1-24 dager (i snitt 6,7), MMR oppstart 6-30 (i snitt 16,4)). Hvorvidt dette er statistisk signifikant er ukjent. Dersom det foreligger petekkier med trombocytopeni, kan det være nødvendig å revurdere videre vaksinasjon med den gitte vaksinen, grunnet den immunologiske komponenten i reaksjonen.

Som det fremgår av ovenstående vil en eventuel trombocytopenisk reaksjon på en vaksine normalt komme minst 1 dag etter vaksinasjonen. I dette tilfellet er reaksjonen beskrevet å komme rett etter og det svekker assosiasjonen. Det er da heller ikke nevnt at barnet fikk trombocytopeni. Etter samtale med en barnelege på Folkehelsesinstituttet vurderes dette tilfellet som en mulig smertereaksjon som ikke legger begrensninger på videre vaksinasjon. Grunnet mindre uregelmessigheter i forløpet bør det tas kontakt med Folkehelseinstituttet for ytterligere informasjon og råd om revaksinasjon (5).

Fordeler og ulemper ved å gi vaksiner samtidig
Det kan være rasjonelle grunner til å gi flere vaksiner samtidig slik man gjør med for eksempel Infanrix-Polio+Hib® (6). Det sparer barnet for flere nålestikk, og det er dessuten mulig at reaktogenisitet blir høyere. Vi fant, som svar på et tidligere spørsmål, ikke studier som viser at det har fordeler å gi Prevenar® og Infanrix-Polio+Hib® samtidig. Ett eksempel som illustrerer ulempene er at en svært vanlig bivirkning av Prevenar® er feber over 38 grader, og når Prevenar® kombineres med f.eks. Infanrix-Polio+Hib® øker risikoen for en kraftigere feberreaksjon. Ulempen med å gi flere vaksiner samtidig er også redusert mulighet for å assosiere bivirkninger til enkeltkomponenter. Dette får betydning for ev. senere vaksinasjon om man ønsker å unngå utløsende årsak. Dersom det ikke er ønskelig å gi vaksinene samtidig, bør det, for inaktiverte vaksiner, tilstrebes et intervall som sikrer at en ev. reaksjon etter første vaksine er over. Folkehelsa nevner et intervall på én uke som hensiktsmessig. Vi antar det kan være aktuelt for dette barnet som en forsiktighetsregel.

Dette bør meldes som en vaksinebivirkning til Folkehelsesinstituttet dersom det ikke allerede er gjort.

Referanser
  1. 1. Nasjonalt folkehelseinstitutt. Smittevern 14: Vaksinasjonsboka - nettversjon. http://www.fhi.no/vaksine (16. juli 2008).
  2. 2. Bolton-Maggs P H B. Idiopathic thrombocytopenic purpura. Arch Dis Child 2000; 83: 220-222.
  3. 3. Kasper DL, Braunwald E et al, editors. Harrison's principles of internal medicine 2004; 16th ed.: 675.
  4. 4. Jadavji T, Scheifele D et al. Thrombocytopenia after immunization of Canadian children, 1992 to 2001. Pediatr Infect Dis J. 2003; 22(2): 119-22.
  5. 5. Barnelege. Divisjon for smittevern, Seksjon for vaksinasjon, Nasjonalt folkehelseinstitutt, pers.medd. (16. juli 2008).
  6. 6. RELIS database 2007; spm.nr. 2107, RELIS Øst (www.relis.no)