Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2008; spm.nr. 3044, RELIS Øst

Publisert: 17.09.2008

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Legemiddelindusert lungefibrose

Dato for henvendelse: 17.09.2008

RELIS database 2008; spm.nr. 3044, RELIS Øst.

SPØRSMÅL: Eldre dame har diabetes og har hatt flere hjerteinfarkt. Pasienten hadde pneumoni juni 07 og det ble tilfeldig påvist lungefibrose. Forandringene i lungene er forenlig med "usual interstitiell pneumoni" (UIP) ved revmatoid artritt. Følgende legemidler har vært brukt siden 2001: metformin (Glucophage), bumetanid (Burinex), brimonidin (Alphagan), brinzolamid (Azopt), bimatoprost (Lumigan), atorvastatin (Lipitor), ramipril (Triatec), metoprolol depot (Selo-zok), warfarin (Marevan) og insulin (Insulatard). Legen spør om ett eller flere av legemidlene kan ha vært årsak lungefibrosen.

SVAR: Metformin
For metformin er det sett isolerte enkeltkasuistikker med subakutt cellulær interstitiell pneumonitt (1,2) som ikke er bekreftet. Den ene kasuistikken beskriver trolig en hypersensitivitetsreaksjon/immunologisk reaksjon som gav leukocytoklastisk vaskulitt og pneumonitt hvor symptomene bedret seg ved seponering og ble verre ved reeksponering (3). Den andre kasuistikken klassifiseres av Meyler som en immunologisk reaksjon (2). Gitt at metformin er et gammelt og velbrukt legemiddel er assosiasjonen svak.

Ramipril
ACE-hemmere er assosiert med lungebivirkninger deriblant subakutt cellulær interstitiell pneumonitt (1). Det er publisert få kasuistikker (1,4) og dette er trolig sjelden. Perindopril og kaptopril har vært brukt i flere av tilfellene, det kan være tilfeldig (1). Det antydes at dette kan være en hypersensitivitetsreaksjon (5).

Statiner
Det har vært en økende mistanke om at statiner kan gi interstitiell lungesykdom. Dette er ikke bekreftet, men data tyder på at det er grunnlag for å vurdere dette nærmere (6, 7). En nylig publisert oversiktsartikkel har gjennomgått en rekke publiserte kasuistikker og bivirkningsmeldinger, og sett at dette trolig er en sjelden klasseeffekt som kan oppstå måneder til år etter oppstart med et statin (7). Det er et begrenset antall kasuistikker publisert, men det kan ikke utelukkes at det er underrapportert. Det kan være av interesse i vurderingen å vite om hun hadde andre symptomer/bivirkninger under statinbehandlingen, f.eks. fra muskel/skjelett.

Bumetanid
Bumetanid har vært assosiert med utvikling av lungefibrose, men dette er høyst usikkert (2).

Metoprolol
Det er sett lungefibrose, subakutt cellulær interstitiell pneumonitt og infiltrativ lungesykdom ved bruk av betablokkere, men ikke spesifikt på metoprolol (1). Meyler oppgir at det er sett lungefibrose og pleuralfibrose ved betablokkerne praktolol, pindolol og acebutolol (2). Gitt den utstrakte bruken av betablokkere i flere ti år, er assosiasjonen meget svak.

Vi har ikke funnet noe av interesse for øvrige legemidler. Det kan tillegges at legemidler som brukes i korte kurer, da spesielt nitrofurantoin, er assosiert med lungefibrose.

Diskusjon
Legemiddelindusert pneumonitt/fibrose er sjelden og vil nesten aldri oppdages i kliniske utprøvninger. Denne typen bivirkninger dukker gjerne opp etter markedsføring da det trenges en mer heterogen populasjon for å avdekke dem (8). Denne typen bivirkninger kan være en spesifikk lungereaksjon eller en del av en legemiddelindusert systemisk reaksjon.

Det sies i spørsmålet at hun fikk påvist forandringer forenlig med en interstitiell pneumonitt som sees ved RA. Det er imidlertid ikke nevnt om hun har testet positivt på immunologiske tester. Legemidler kan trigge en underliggende disposisjon for sykdom.

Referanser
  1. 1. Pascal Foucher, Philippe Camus et al. Pneumotox Online: The Drug-Induced Lung Diseases. http://www.pneumotox.com/ (Søkedato: 17-18. september 2008)
  2. 2. Aronson JK, editor. Meyler's side effects of drugs 2006; 15th ed.: Biguanides, angiotensin-converting enzyme inhibitors, bumetanide, beta-adrenoceptor antagonists.
  3. 3. Klapholz L, Leitersdorf E et al. Leucocytoclastic vasculitis and pneumonitis induced by metformin. Br Med J (Clin Res Ed) 1986; 293(6545): 483.
  4. 4. Pubmedsøk. www.pubmed.org (18. september 2008)
  5. 5. Benard A, Melloni B et al. Perindopril-associated pneumonitis. Eur Respir J 1996; 9(6): 1314-6.
  6. 6. Walker T, McCaffery J et al. Potential link between HMG-CoA reductase inhibitor (statin) use and interstitial lung disease. Med J Aust 2007; 186(2): 91-4.
  7. 7. Fernández AB, Karas RH et al. Statins and Interstitial Lung Disease: A Systematic Review of the Literature and of FDA Adverse Event Reports. Chest 2008 Aug 8. [Epub ahead of print] doi:10.1378/chest.08-0943.
  8. 8. Camus P, Rosenow EC 3rd. Iatrogenic lung disease. Clin Chest Med 2004; 25(1):XIII-XIX.