Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2008; spm.nr. 3078, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 02.10.2008

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Munntørrhet som mulig bivirkning av litium

Dato for henvendelse: 02.10.2008

RELIS database 2008; spm.nr. 3078, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Pasient mener at hun fikk munntørrhet etter oppstart av litium. I FK er ikke munntørrhet beskrevet som bivirkning av litium og lege ønsker å vite om dette er en kjent bivirkning. Tar også prøver for utredning av Sjøgrens syndrom.

SVAR: I ulike produktmonografier (1-4) er ikke munntørrhet oppført som bivirkning av litium. Imidlertid i AHFS (amerikansk legemiddelhåndbok) oppgis det at 20-50% av pasienter som behandles med litium opplever tørr munn og at dette kan relateres til litiumindusert polyuri (5). Meyler's (standard oppslagsverk for legemiddelbivirkninger) refererer en spørreundersøkelse om bivirkninger hos 60 pasienter som hadde fått litium i 1 år eller mer (gjennomsnitt 6,9 år, gjennomsnittlig serumkonsentrasjon 0,74 mmol/l). 60 % av disse klagde over polyuri-polydipsi syndrom (s-kreatinin normal) (6). I avsnittet advarsler og forsiktighetsregler i den norske preparatomtalen (SPC) for litium nevnes tørsthetsfølelse (også listet som vanlig metabolsk bivirkning), men da i relasjon til vektøkning (4).

Pga. at dette er en lite kjent bivirkning vil det være av interess å få den meldt.

Referanser
  1. 1. Sweetman SC, editor. Martindale: The complete drug reference. Lithium. Pharmaceutical Press. Electronic version 2008, MedicinesComplete. Available at http://www.medicinescomplete.com/ (02.10.2008).
  2. 2. RXlist. Lithium. http://www.rxlist.com/ (Besøkt: 02.10.2008)
  3. 3. British National Formulary no 56, 2008. Available at http://www.medicinescomplete.com/ (02.10.2008).
  4. 4. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Lithionit. http://www.legemiddelverket.no/spc (Sist endret: 20.04.2004).
  5. 5. McEvoy GK, editor. The AHFS Drug Information 2008. Bethesda, MD: American Society of Health-System Pharmacists; 2008. Electronic version, (02.10.2008).
  6. 6. Aronson JK, editor. Meyler's side effects of drugs 2006; 15th ed.; vol.4: 2076.