Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2008; spm.nr. 3167, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 03.11.2008

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

P-piller og fertilitet etter seponering

Dato for henvendelse: 03.11.2008

RELIS database 2008; spm.nr. 3167, RELIS Øst

SPØRSMÅL: En vanlig oppfatning blant unge kvinner er at p-piller kan gi problemer med å bli gravid fordi eggløsningen ikke kommer igang etter at pillen er seponert. Legen har ikke denne erfaringen, og spør om det er gjort studier på dette.

SVAR: Det har vært knyttet bekymring rundt fertilitet etter seponering av p-piller, og det er utført flere studier på området.

En gjennomgang av litteraturen fra 1982 indikerer at kvinner kan oppleve en midlertidig nedsatt fertilitet etter seponering av p-piller (kombinasjonspreparater) (1). I tidligere studier som refereres har kvinnene brukt p-piller med høyere hormonnivå enn dem vi har på markedet i dag. Etter bruk av høydose p-piller var sannsynligheten for å bli gravid redusert i en begrenset periode fra noen måneder til år. Årsaken til denne midlertidige reduksjon i fertilitet er ikke kjent, men ved høydose p-piller inntraff den første spontane menstruasjon hos mer enn 90% av kvinnene løpet av de første syv ukene etter seponering, og ovulasjon inntraff hos ca. 70% i løpet av den første syklusen og i 98% i løpet av tredje syklus (2). Man antar at effekten er avhengig av østrogenkomponenten, men det er ikke dokumentert at den er doseavhengig. Det er ikke vist at minipiller (gestagener) gir en signifikant påvirkning på senere fertilitet (3).

Nyere studier indikerer imidlertid det samme. De fleste studiene viser en liten midlertidig nedsatt fertilitet etter seponering av p-piller (1-5). Tilgjengelige data tyder på at sannsynligheten for permanent infertilitet etter seponering av p-piller ikke er høyere enn hos kvinne som ikke har brukt p-piller.

En prospektiv observarsjonsstudie (n=706) undersøkte tid til spontan menstruasjon eller graviditet etter seponering av p-piller (30 microg etinyløstradiol/2 mg dienogest), og fant en noe forsinket tid til fertilitet de første tre syklusene etter seponering. Gjennomsnittlig tid før graviditet var 3,5 sykluser. Senest etter 6 sykluser var det ingen forskjell i befruktning når man sammenlignet med kvinner som prøvde å bli gravide og som aldri hadde brukt antikonsepsjon (2).

I en nylig publisert studie fikk kvinner (n=198) kontinuerlig p-piller (levonorgestrel 90 mcg/20 mcg etinyl østradiol) i ca. ett år. 90 dager etter seponering hadde 181 av de 187 kvinnene som fullførte studien fått tilbake menstruasjonen, mediantiden var 32 dager (4).

Med de data som foreligger per i dag kan vi ikke konkludere om behandlingsvarighet av p-piller har betydning da studier har motstridende resultater (4,5). Av betydning kan være kvinnenes syklus før oppstart med p-piller, pre-eksisterende oligomenorre eller lav kroppsvekt og alder. I pasientinformasjon om p-piller utgitt av den europeiske legemiddelmyndigheten (EMEA) informeres det om at det kan ta tre mnd. før fertiliteten normaliseres etter seponering (6).

Konklusjon
Etter seponering av p-piller kan kvinner oppleve en midlertidige reduksjon i fertilitet. Effekten er midlertid beskjeden. Tid før normalisering kan variere, og vil være avhengig av syklus før oppstart med p-piller, pre-eksisterende oligomenorre eller lav kroppsvekt og alder. Mekanismen er ikke kjent, men man antar at østrogenkomponenten har betydning.

Referanser
  1. 1. Weisberg E. Fertility after discontinuation of oral contraceptives. Clin Reprod Fertil 1982;1(4): 261-72 (abstract).
  2. 2. Wiegratz I, Mittmann K, Dietrich H et al. Fertility after discontinuation of treatment with an oral contraceptive containing 30 ug of ethinyl estradiol and 2 mg of dienogest. Fertility and Sterility 2006;85(6):1812-9.
  3. 3. Hassan MAM, Killick SR. Is previous use of hormonal contraception associated with a detrimental effect on subsequent fecundity 2004;19(2):344-51.
  4. 4. Davis AF, Kroll R, Soltes B et al. Occurence of menses or pregnancy after cessation of continuous oral contraceptive. Fertil Steril 2008;89(5):1059-63.
  5. 5. Chasen-Taber L, Willett WC, Stampfer MJ et al. Oral contraceptives and ovulatory causes of delayed fertility. Am J Epidemiol 1997;146(3):258-65.
  6. 6. EMEA. User leaflet on oral contraceptives. http://www.emea.europa.eu (sist revidert 1987) (sitert 19. november 2008)