Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2008; spm.nr. 3177, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 19.11.2008

 • RELIS Øst

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Aripiprazol og søvngjengeri

Dato for henvendelse: 19.11.2008

RELIS database 2008; spm.nr. 3177, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Pasient har tidligere brukt olanzapin (Zyprexa), men pga. vektøkning ble det bestemt å bytte til aripiprazol (Abilify). Byttet ble gjennomført ved langsom switch over tre uker. Pasienten har god effekt men opplevde første gang søvngjengeri etter to måneders monoterapi med aripiprazol (20 mg). Pasienten har ikke innsovningsproblemer, men gjennom hele natten opplever han å være i halvvåken tilstand og gjør ting i søvne som han bare delvis husker dagen etter. Dette er svært slitsomt for pasienten. Han har opplevd lignende episoder som barn. Legen spør om det er kjent at aripiprazol kan forårsake søvngjengeri, og om dette er kjent for andre antipsykotika.

SVAR: Søvngjengeri
Søvngjengeri (sleep walking/somnambulism) inntreffer i fase 3 og/eller 4 (den såkalte slow-wave sleep/SWS) av non-rapid eye movement (NREM) søvnen, og representerer antageligvis en forstyrrelse av oppvåkningen. Søvngjengeri regnes som en form av parasomnia (1,2).

Forstyrrelser knyttet til overgangen mellom søvn og våkenhet ses hyppigst hos barn, og opphører gjerne ved puberteten. Det forekommer som regel tidlig på natten i forbindelse med overgangen fra første periode med dyp søvn til mer overflatisk søvn (3). Personer med epilepsi og med en familiehistorie med søvngjengeri er mer tilbøyelige til å få dette som en bivirkning av legemidler. Søvngjengeri har bl.a. vært assosiert med litium i kombinasjon med neuroleptika, kloralhydratderivater, benzodiazepiner og zolpidem (1).

Antipsykotika og søvngjengeri
Det er generelt svært lite kunnskap om assosiasjoner mellom søvngjengeri og legemidler. I WHOs internasjonale bivirkningsdatabase er det kun et fåtall rapporter på søvngjengeri/parasomnia mistenkt assosiert med de ulike antipsykotika. Fra 2003 til i dag er det i WHOs internasjonale bivirkningsdatabase* kun tre rapporter på søvngjengeri mistenkt assosiert med aripiprazol (4).

Ved søk i litteraturen (PubMed, EMBASE) har vi ikke funnet noen kasuistikker publisert på aripiprazol og søvngjengeri (sleep walking/somnambulism). Noen få kasuistikker er publisert på andre atypiske antipsykotika (olanzapin, risperidon og kvetiapin) (5-8).

Det er nylig publisert en oversiktsartikkel som omhandler effekt av ulike antipsykotika på søvn ved schizofreni (9, vedlagt). Søvnproblemer er vanlig i denne pasientgruppen. Studier indikerer tre ulike søvnendringer; insomni, endret døgnrytme (tendens til å sove mer på dagen og mindre på natten) eller endring i søvnmønster (mengde og regulering av REM og NREM søvn).

Mulige mekanismer
Det er forskjeller mellom antipsykotika når det gjelder farmakologiske effekter. Studier viser at de har ulik affinitet til en rekke reseptorer inkludert de dopaminerge (D1 og D2), histaminerge, serotonerge (5HT2 og 5HT1A), muskarinerge og alfa-1-adrenerge. Graden av påvirkning på de ulike reseptorene kan gi ulike effekter på søvnen, men foreløpig har man lite kunnskap om dette. Krystal m.fl. presenterer en oversikt over tilgjengelige studier utført på (polysomnografiske) effekter på søvn for de ulike antipsykotika. Ingen studier er utført på aripiprazol. Antall og kvaliteten på studiene varierer så mye at relative sammenligninger er vanskelig (9).

Mest sannsynlig er det at flere faktorer samtidig fører til legemiddelutløst søvngjengeri. Når det gjelder antipsykotika, er det foreslått flere mulige mekanismer. Endret serotonerg aktivitet sentralt kan utløse en midlertidig atskillelse mellom hjerneområdene som har med nivå av oppvåkning og "gross motor behaviour". Det er foreslått at økt SWS som man antar skyldes serotonin 5-HT2- og til en viss grad dopamin D2-antagonisme, kan være involvert. Periodiske benbevegelser i søvne (PMLS) og restless legs syndrom (RLS) er assosiert med dopaminerg antagonisme, og kan trigge søvngjengeri (9).

Så lenge man ikke kjenner mekanismen for søvngjengeri er det vanskelig å konkludere. Det er ingen sikker årsakssammenheng mellom søvngjengeri og aripiprazol, men det kan heller ikke utelukkes. Siden ulike antipsykotika har ulik affinitet til reseptorer i hjernen som kan ha betydning for søvn, er det sannsynlig at det vil være forskjeller mellom legemidlene på dette området. Det er ikke gjort direkte sammenligninger mellom aripiprazol og andre antipsykotika og effekter på søvn, men data tyder på at aripiprazol er blant de antipsykotika som har høyest forekomst av søvnforstyrrelser (9). At det er så få rapporter kan skyldes at aripiprazol er et nytt legemiddel og dermed begrenset erfaring.

Alternativ til aripiprazol
Kvetiapin og ziprasidon gir mindre søvnforstyrrelser sammenlignet med andre antipsykotika. Data indikerer at kvetiapin ikke øker SWS sammenlignet med de antipsykotika (ziprasidon, klozapin, olanzapin, risperidon, tiotiksen og haloperidol) som er undersøkt for dette. Data finnes ikke for aripiprazol. Kvetiapin har også mindre affinitet til 5HT2-og D2-reseptorene enn aripiprazol og de fleste andre antipsykotika. Kvetiapin er imidlertid mer assosiert med vektøkning enn aripiprazol (9). Kvetiapin kan være et alternativ til aripiprazol. Det må imidlertid presiseres at det finnes flere rapporter i WHOs internasjonale bivirkningsdatabase der kvetiapin er mistenkt assosiert med søvngjengeri*, og at det også finnes publiserte kasus på dette (8).

Effekt av medikamentet må også veies nøye før bytte. Det har til nå vært lite fokus på hvordan søvneffektene av disse medikamentene kan påvirke terapi, funksjon og livskvalitet hos pasientene. Det er nødvendig med kontrollerte studier før man kan trekke sikre konklusjoner, men sannsynligvis vil det være forskjeller mellom medikamentene da de har ulik affinitet til reseptorer man mener har betydning for søvn.

* WHO understreker at datauttrekk fra bivirkningsdatabasen ikke representerer WHOs offisielle syn og at dataene ikke er homogene med tanke på innsamling gjennom spontanrapporteringssystemet eller dokumenterer en sikker sammenheng mellom det aktuelle legemiddelet og bivirkningen. Databasen kan dessuten ikke anses oppdatert til enhver tid da oversendelsen fra land kan være forsinket.

Konklusjon
Søvngjengeri er ingen kjent bivirkning for aripiprazol, og det finnes kun et fåtalls rapporter i WHOs internasjonale bivirkningsdatabase der en slik assosiasjon er mistenkt. Aripiprazol er imidlertid et nytt antipsykotikum og erfaringen er dermed begrenset. Noen få kasus på søvngjengeri mistenkt assosiert med andre atypiske antipsykotika er publisert. Det kan være forskjeller mellom antipsykotika mht. søvnforstyrrelser pga. ulik affinitet til reseptorer i hjernen. Kvetiapin kan være et alternativ da insidensen av søvnforstyrrelser er lavere enn for aripiprazol. Effekt av aripiprazol må veies nøye før et ev. bytte.

Referanser
 1. 1. Jain KK, editor. Drug-induced neurological disorders. 2001; 2nd ed.: 394.
 2. 2. Wikipedia, the free encyclopedia. Non-rapid eye movement sleep. http://en.wikipedia.org/wiki/Non-rapid_eye_movement_sleep (søk, 20. november 2008).
 3. 3. Hunskår S, redaktør. Allmennmedisin. Klinisk arbeid 2003; 2. utg.: 163.
 4. 4. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 24. november 2008.
 5. 5. Paquet V, Strul J, Servais L et al. Sleep-related eating disorder induced by olanzapine. J Clin Phsychiatry 2002; 63(7): 597.
 6. 6. Kolivakis TT, Margolese HC, Beauclair L et al. Olanzapine-induced somnambulism Am J Psychiatry 2001; 158(7): 1158.
 7. 7. Lu M-L, Shen WW. Sleep-related eating disorder induced by risperidone. J Clin Psychiatry 2004; 65(2): 273.
 8. 8. Hafeez ZH, Kalinowski CM. Somnambulism induced by quetiapine: Two case reports and a review of the literature. CNS Sepctr 2007; 12(12): 910-2.
 9. 9. Krystal AD, Goforth HW, Roth Thomas. Effects of antipsychotic medications on sleep in schizophrenia. Int Clin Psychoparmacol 2008; 23: 150-60.