Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2008; spm.nr. 3221, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 16.12.2008

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Vinkristin og redusert skarpsyn

Dato for henvendelse: 16.12.2008

RELIS database 2008; spm.nr. 3221, RELIS Øst

SPØRSMÅL: En ung jente behandles for medulloblastom og har fått flere kurer med vinkristin i.v. Hun har nå fått forandringer på netthinnen med redusert skarpsyn på begge øyne. Legen lurer på om dette er en kjent bivirkning av vinkristin.

SVAR: I en tidligere RELIS-utredning fra 2004 (1) har man sett på risiko for nedsatt syn ved bl.a. vinkristin:

Nevrotoksisiteten av vinkristin er doserelatert og synes å være kumulativ. Tilstanden er vanligvis reversibel med seponering, men symptombedring kan ta flere måneder. Okulære bivirkninger inkludert blindhet, diplopi, ptose, nattblindhet og optisk atrofi har vært assosiert med vinkristinbehandling. Permanent tap av syn er rapportert som følge av behandling med legemiddelet. Blindhet som varte i en 6 måneders oppfølgingsperiode hos en 18 år gammel mann, ble rapportert etter en 10 dagers periode med 2 mg i.v. vinkristin (behandlingen var kontinuert med 600 mg cyklofosfamid for 5 dager og 100 mg prednisolon for 5 dager) som ble brukt i behandlingen av lymfocytisk leukemi (1).

Okulær toksisitet har vært sett i forbindelse med vinkristinbehandling. Diplopi og andre symptomer på kranialnerveparalyse er rapportert. I en studie av 50 pasienter ble ptose og diplopi rapportert hos 32% på vinkristinbehandling. Bilateral optisk atrofi er rapportert hos en 15 år gammel jente etter posterior kraniotomi, stråleterapi og ukentlig vinkristinbehandling. 10 uker etter siste vinkristindose på 1 mg oppstod øyekomplikasjoner i form av redusert synsstyrke i venstre øye, smerter i øynene, diplopi og tåkesyn. Blekhet av begge optikusnerver ble observert. Seponering av vinkristin resulterte i bedring av de visuelle symptomene (1).

Det finnes rapporter på vinkristinindusert retinopati. En artikkel beskriver at PAF (platelet activating factor) er skyldig i utviklingen av vinkristinindusert retinopati, og en spesifikk antagonist av PAF (BN 50730) kan ha terapeutisk effekt på retinopatien. En annen rapport som studerer funksjonelle forstyrrelser ved vinkristinindusert nattblindhet beskriver at medikamentet påvirker synaptisk transmisjon mellom fotoreseptorene og deres relaterte sekundære nevroner (1).

Det er gjort oppdatert søk i relevant litteratur etter 2004. Det er publisert en kasusrapport på en 6 år gammel gutt som ble behandlet med vinkristin og som utviklet optisk nevropati. Det ble her rapportert noe bedring etter seponering av vinkristin (2).

Resultatene som er referert ovenfor er hovedsakelig basert på kasusrapporter og dyrestudier. I produktomtalen for Vincristine regnes forbigående kortikal blindhet og optisk atrofi med blindhet som sjeldne bivirkninger (< 1/1000) (3).

Referanser
  1. 1. RELIS database 2004; spm.nr. 3051, RELIS Vest. (www.relis.no)
  2. 2. Weisfeld-Adams JD, Dutton GN, Murphy DM. Vincristine sulfate as a possible cause of optic neuropathy. Pediatr Blood Cancer 2007; 48: 238-240.
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Vincristine Pfizer. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 05. jan 2004).