Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2008; spm.nr. 3222, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 17.12.2008

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Atorvastatin og øresus

Dato for henvendelse: 17.12.2008

RELIS database 2008; spm.nr. 3222, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Pasient har et par års tid være plaget med øresus på ett øre. Det kommer og går, men forekommer daglig. Pasienten har hørt at atorvastatin (Lipitor) kan gi øresus. Legen spør om dette er en kjent bivirkning.

SVAR: I preparatomtalen (SPC) til Lipitor (atorvastatin) angis tinnitus som en mindre vanlig bivirkning (0,1-1%) (1).

Hvorvidt dette kan være en klasseeffekt av statiner er ikke kjent, men i WHOs internasjonale bivirkningsdatabase er det per i dag rapporter på tinnitus assosiert med alle statinene (2). WHO understreker at datauttrekk fra bivirkningsdatabasen ikke representerer WHOs offisielle syn og at dataene ikke er homogene med tanke på innsamling gjennom spontanrapporteringssystemet eller dokumenterer en sikker sammenheng mellom de aktuelle legemidlene og bivirkningen.

Det finnes lite informasjon om slike bivirkninger i litteraturen. Ved søk i databaser (Pubmed, EMBASE) har vi ikke funnet publiserte kasuistikker som omhandler den aktuelle problemstillingen. Det har imidlertid vært noe fokus på at hyperkolesterolemi/hyperlipidemi i seg selv kan bidra til hørselstap. Flere mekanismer er foreslått, som utvikling av aterosklerose, hemming av mikrosirkulasjon i koklea og/eller direkte effekt av kolesterol på den ytre hårcellemembranen. Én teori har derfor vært at reduksjon i serumlipider og -kolesterol kan redusere utviklingen av presbyakusis (3).

En randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert studie (N=50) undersøkte effekt av atorvastatin på progresjon av hørselstap og tinnitus hos eldre. Pasientene fikk enten 40 mg atorvastatin eller placebo daglig i 13 md. Det ble ikke funnet signifikante forskjeller mellom de to pasientgruppen (3). Det må presiseres at dette var en liten studie.

Konklusjon
Tinnitus har vært assosiert med bruk av statiner og er nevnt som en mindre vanlig bivirkning i preparatomtalen til Lipitor. Problematikken rundt dette er lite kjent.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Lipitor. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 20. juli 2006).
  2. 2. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 17. desember 2008.
  3. 3. Olzowy B, Canis M et al. Effect of atorvastatin on progression of sensorineural hearing loss and tinnitus in the elderly: Results of a prospective, randomized, double-blind clinical trial. Otol Neurotol 2007; 28: 455-8.