Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2009; spm.nr. 3429, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 30.03.2009

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Dipyridamol og vaskulitter på fingrene

Dato for henvendelse: 30.03.2009

RELIS database 2009; spm.nr. 3429, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Pasient i 60-årene opplevde spontant vannblemmer/vaskulitter på fingrene etter doseøkning av dipyridamol over 2 uker til 200 mg x2 (Persantin Retard). Pasienten har RA, diabetes type 2 og hadde hjerteinfarkt med påfølgende hjerneslag (emboli) for ca. 10 md. siden. Pasientens øvrige legemidler er Selo-Zok (metoprolol), Insulatard, metformin, Lipitor (atorvastatin), metotreksat, Hemofer, folsyre og TrioBe. Legen ber om en vurdering av årsakssammenheng. Pasienten seponerte dipyridamol for 4 uker siden, hans tilstand nå er ukjent. Det vurderes om pasienten skal prøve dipyridamol igjen eller forsøke Plavix (klopidogrel).

SVAR: Hypersenstivitetsreaksjoner inkludert dermatologiske reaksjoner er sjeldent assosiert med dipyridamol (1-3). De fleste reaksjonene som er rapportert har oppstått ved intravenøs administrasjon (1,3). Det er imidlertid rapportert om enkeltstående tilfeller av Stevens-Johnson syndrom og toksisk epidermal nekrolyse samt angioødem og anafylaksi (4).

Av hudreaksjoner er det i WHOs internasjonale bivirkningsdatabase per i dag (fra 1969) rundt 600 rapporter på hudreaksjoner assosiert med dipyridamol. De fleste rapportene er uspesifiserte med hensyn til type utslett, men i de tilfellene det er spesifisert er det en hovedvekt på urtikaria, kløe og makulopapulært utslett (5). WHO understreker at datauttrekk fra bivirkningsdatabasen ikke representerer WHOs offisielle syn og at dataene ikke er homogene med tanke på innsamling gjennom spontanrapporteringssystemet eller dokumenterer en sikker sammenheng mellom det aktuelle legemiddelet og bivirkningen. Databasen kan dessuten ikke anses oppdatert til enhver tid da oversendelsen fra land kan være forsinket.

Det er usannsynlig med kryssreaksjoner mellom andre platehemmere da forbindelsene har både ulike strukturer og virkningsmekanismer. Det vil derfor ikke være noe i veien for å prøve klopidogrel (Plavix). Det er imidlertid viktig å være klar over at også klopidogrel kan gi hudreaksjoner. I en studie (N=11 000) på sikkerhet ved bruk av klopidogrel fikk 15,8% hudreaksjoner, og av disse var 0,7% klassifisert som alvorlige (1). Dette er i kontrast til hva som er oppgitt i preparatomtalen (SPC) til Plavix der uslett og pruritus er oppgitt som mindre vanlige bivirkninger (6). Vi er ikke kjent med hvorfor pasienten brukte dipyridamol, eller om han har hatt tidligere legemiddelallergier.

Konklusjon
På bakgrunn av den informasjonen som foreligger er det vanskelig å vurdere en ev. årsakssammenheng mellom dipyridamol og blemmene som pasienten fikk på fingrene. Symptomene oppstod etter doseøkning, og årsakssammenhengen vil styrkes dersom de har forsvunnet etter seponeringen. Dersom dette er en hypersensitivitetsreaksjon er det ikke mulig å forutsi hvordan han ev. vil reagere ved reeksponering, og det er derfor tryggest å unngå dipyridamol.

Referanser
  1. 1. Rishman WH, Brosnan BD, Grossman M et al. Adverse dermatologic effects of cardiovascular drug therapy: Part III. Cardiol Rev 2002; 10(6): 337-48.
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Persantin Retard. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 25. august 2003).
  3. 3. DoublecheckMD database. http://doublecheckmd.com (3. april 2009).
  4. 4. Litt JZ, editor. Drug eruption reference manual 2008; 14th ed.: 184.
  5. 5. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 3. april 2009.
  6. 6. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Plavix. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 16. juni 2008).