Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2009; spm.nr. 3591, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 12.06.2009

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Mulige forskjeller i selvmordsrisiko mellom ulike metylfenidatpreparater

Dato for henvendelse: 12.06.2009

RELIS database 2009; spm.nr. 3591, RELIS Øst

SPØRSMÅL: En gutt med Tourettes syndrom med tvang og ADHD har brukt metylfenidat (Concerta) 54 mg og sertralin (Zoloft) 150 mg i 3-4 år. Det siste året har det vært økende grad av selvmordstanker med et selvmordsforsøk. Han byttet fra Concerta 54 mg til Ritalin kapsler 40mg + 10mg. Selvmordstankene ble borte samme dag som medikamentendringen. Foreldre og pasient hadde sterk tro på at endringen ville hjelpe da de hadde hørt om dette fra andre de kjenner. Lege spør om Ritalin og Concerta kan ha forskjellig bivirkningsprofil, spesielt mtp. selvmordstanker, om det er forskjeller i pakningsvedlegg og i så fall hvorfor.

SVAR: En fersk oversiktsartikkel på psykostimulantia hos barn og ungdom med ADHD sier at det ses tilsvarende effekter på ADHD og sammenfallende bivirkningsprofiler av de ulike metylfenidatproduktene (1). Selvom de har forskjellig utløsningsprofiler og gir ulike serumkonsentrasjon-tidskurver, er den totale absorpsjon og utskillelse lik.

Valg av riktig metylfenidatprodukt ut fra pasientens varierende symptomgrad ila. dagen er avgjørende for vellykket behandling.

Bivirkningsavsnittet i pakningsvedleggene (PV) og produktomtalene (SPC) for Ritalin kapsler og Concerta er ikke like (2-5). I Concertas PV og SPC (2,3) sies det at selvmordstanker og -forsøk er rapportert under behandling av Concerta, men at det ikke med sikkerhet kan tilskrives medikamentet. I Ritalins PV og SPC (4,5) er dette utelatt. Grunnen til denne forskjellen er at produsentenes dokumentasjonsgrunnlag fra gjennomførte studier og innsamlede bivirkningsrapporter etter markedsføring er forskjellig. Imidlertid har Den europeiske legemiddelmyndigheten EMEA allerede gjennomgått nytte-risikoforholdet for metylfenidat mot ADHD og krever blant annet at følgende skal implementeres i PV og SPC til samtlige metylfenidatprodukter:
1) langtidseffekter av metylfenidat er ikke kjent. For pasienter på langtidsbehandling anbefales det derfor at medisinering avbrytes en gang per år for å vurdere behovet for fortsatt behandling med legemidlet.
2) metylfenidat kan forårsake eller forverre ulike psykiatriske symptomer som depresjon, selvmordstanker, fiendtlighet, psykoser og/eller mani.
Derfor må pasienten undersøkes nøye før behandlingen starter, samt følges opp under behandling mhp. forekomst av slike symptomer (6). Dette er tydeligvis ikke effektuert av produsentene ettersom pakningsvedlegg og produktomtaler ikke er oppdatert.

Referanser
  1. 1. Chavez B, Sopko Jr MA, Ehret MJ et al. An update on central nervous stimulant formulations in children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder. Ann Pharmacother 2009; 43: 1084-95.
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Concerta. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 14.05.2009).
  3. 3. Concerta pakningsvedlegg. http://felleskatalog.no/pasientutgave/ (Sist endret: 08.04.2008)
  4. 4. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Ritalin. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 18.06.2008).
  5. 5. Ritalin pakningsvedlegg. http://felleskatalog.no/pasientutgave/ (Sist endret: 25.09.2006)
  6. 6. Statens legemiddelverk. Bedre oppfølging av ADHD-pasienter. http://www.legemiddelverket.no/ (Publisert: 06.02.2009).