Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2009; spm.nr. 3701, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 25.08.2009

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Etanercept og sædkvalitet

Dato for henvendelse: 25.08.2009

RELIS database 2009; spm.nr. 3701, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Mann bruker etanercept (Enbrel). Lege spør om etanercept påvirker sædkvaliteten, og om ev. økt risiko for misdannelser hos fosteret. I såfall bør det seponeres i en periode.

SVAR: RELIS har tidligere besvart lignende spørsmål og ikke funnet dokumentasjon på etanercepts ev. virkning på fertilitet hos menn, teratogen effekt, eller behov for seponering før konsepsjon (1-3).

I en utredning fra Drugline (svensk legemiddelinformasjon) om infliksimab (en annen TNF-alfa-hemmer) og fertilitet angis det at menn som bruker legemidlet ikke bør seponere behandlingen før planlagt graviditet. Ved å seponere risikerer man forverring av grunnsykdommen og utvikling av antistoffer mot infliksimab. Seponering bør først overveies dersom infertilitet er konstatert og utredning har vist unormal sædkvalitet (4).

Oppdaterte søk i Pubmed gir ingen nye funn om etanercepts ev. virkning på sædkvalitet og risiko for misdannelser hos fosteret.

Det er ikke utført karsinogenisitetsstudier eller vurderinger av fertilitet og postnatal toksisitet hos gnagere da disse utvikler nøytraliserende antistoffer. Resultater fra studier med gjentatte doser i aper viser ingen effekter på reproduksjonsorganer eller organer indirekte involvert i reproduksjon (5). Det er ikke oppgitt om dette også inkluderer mannlige aper.

Vi har ikke vurdert TNF-alfas effekter på spermatogenesen, da denne er noe uklar og det er uvisst hva nettoeffekten av TNF-alfa-hemming vil bety for spermiene.

RELIS (1) har tidligere konkludert med at det finnes lite dokumentasjon på effekt på mannlig fertilitet ved bruk av biologiske legemidler. Det er også dårlig dokumentert om mannens bruk av disse legemidlene ved konsepsjon. Generelt er det liten sannsynlighet for endret risiko for fosterskade ved paternal bruk av legemidler.

Referanser