Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2010; spm.nr. 4136, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 16.04.2010

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Bruk av levetiracetam under graviditet

Dato for henvendelse: 16.04.2010

RELIS database 2010; spm.nr. 4136, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Kvinne som er gravid i uke 7 har tidligere brukt Lamictal (lamotrigin), men fått GTK anfall. Byttet til Keppra (levetiracetam) 500 mg x 2 og legen lurer på om det finnes data på bruk under graviditet og risiko for misdannelser. Legen lurer også på om det er behov for ekstra K vitamin under svangerskapet?

SVAR: Bruk av antiepileptika under svangerskap krever svært nøye oppfølging fordi pasienten må fortsette behandlingen for å unngå anfall, samtidig som medisineringen må tilpasses for å redusere risikoen for skade på fosteret (1). Bruk av antiepileptika under graviditet gir 2-3 ganger høyere risiko for å få barn med medfødte misdannelser, sammenliknet med den generelle befolkningen. Denne risikoen er i litteraturen estimert til å være ca 6% og er størst ved kombinasjon av flere antiepileptika (2).

Erfaring med bruk av levetiracetam under graviditet er begrenset (1-5). Dyrestudier tyder på økt risiko for medfødte misdannelser og redusert fødselsvekt, spesielt ved bruk av høye doser (4). I det svenske Medicinska Födelseregistret er det registrert 43 barn som har blitt eksponert for levetiracetam i svangerskapet (19 i monoterapi). To barn (ett forventet) hadde en medfødt misdannelse. Ett barn hadde aortastenose og gallegangsatresi og ett barn hadde polydaktyli (begge mødrene hadde også brukt karbamazepin) (2). En annen studie med 11 kvinner som brukte levetiracetam (kun 2 brukte levetiracetam som monoterapi) viste ikke økt risiko for alvorlige medfødte misdannelser, men 3 tilfeller av veldig lav fødselsvekt (4). En oversikt over publiserte studier som har fulgt opp barn som har blitt eksponert for levetiracetam under svangerskapet konkluderer med at det er for lite data til å kunne estimere risiko for medfødte misdannelser (5).

Ved bruk av enzyminduserende antiepileptika (karbamazepin, fenobarbital, fenytoin og primidon) under graviditet anbefales tilskudd av vitamin K (fytomenadion) 10–20 mg daglig siste 4 uker før termin og at mor og barn bør få vitamin K i forbindelse med fødselen (2). Denne anbefalningen gjelder ikke bruk av levetiracetam (1,3).

KONKLUSJON
Bruk av antiepileptika under graviditet gir 2-3 ganger høyere risiko for medfødte misdannelser, men erfaring med bruk av levetiracetam under graviditet er begrenset. Dyrestudier tyder på økt risiko for medfødte misdannelser og redusert fødselsvekt, men hvor stor denne risikoen er for mennesker er ukjent, og preparatet må dermed benyttes med forsiktighet. Høy dose og kombinasjon av flere antiepileptika øker trolig risiko for uheldige effekter på fosteret. Ved bruk av levetiracetam anses ikke behovet for vitamin K å være økt.

Referanser
  1. 1. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. http://www.legemiddelhandboka.no/ (16. april 2010).
  2. 2. Källén K, Winbladh B. Läkemedel och fosterskador. Levetiracetam. http://www.janusinfo.se/gravreg/ (sist endret: 01. mars 2009).
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Keppra. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 02.09.2009).
  4. 4. Briggs GG, Freeman RK et al, editors. Drugs in pregnancy and lactation. A reference guide to fetal and neonatal risk 2008; 8th ed.: 1037-1038.
  5. 5. Tomson T and Battino D. Teratogenic effects of antiepileptic medications. Neurol Clin 27 2009; 27: 993-1002.