Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2010; spm.nr. 4219, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 21.05.2010

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Pigmentflekker som følge av p-pillebruk

Dato for henvendelse: 21.05.2010

RELIS database 2010; spm.nr. 4219, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Ung kvinne, som har brukt Microgynon i 1 år, har utviklet pigmentflekker. Finnes det dokumentasjon på om problemet kan reduseres ved å bytte til andre p-piller med lavere hormonmengde, minipiller eller NuvaRing?

SVAR: RELIS har tidligere utredet om pigmentforandringer (ofte kalt melasma eller kloasme) vil kunne forsvinne ved skifte fra p-piller til minipiller eller til annen hormonholdig prevensjon (1,2).

Microgynon regnes som en lavdosert p-pille som inneholder 150 mikrogram levonorgestrel og 30 mikrogram etinyløstradiol (3). NuvaRing er en vaginalring som inneholder 11,7 mg etonogestrel og 2,7 mg etinyløstradiol (4). Det ble i en farmakokinetikkstudie som inkluderte 16 kvinner funnet at systemisk eksponering for progestogen var omtrent lik for NuvaRing som for p-piller (desogestrel 150 mikrogram/ etinyløstradiol 30 mikrogram), mens systemisk eksponering for etinyløstradiol var bare halvparten for NuvaRing i forhold til p-pillene (5). NuvaRing gir dermed systemisk eksponering for hormoner omtrent som lavdoserte p-piller.

Det finnes p-piller på det norske markedet med enda lavere hormoninnhold enn Microgynon (f.eks. Loette; 100 mikrogram levonorgestrel/20 mikrogram etinyløstradiol), men vi har ikke funnet studier der det er undersøkt om lavere hormonmengde har noen betydning for utvikling av melasma, eller om melasma lettere vil kunne forsvinne.

Konklusjon
Det er ikke kjent om pigmentflekker (melasma) kan forsvinne ved å bytte fra p-piller til annen hormonholdig prevensjon, som p-piller med lavere hormonmengde, minipiller eller p-ring.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2007; spm.nr. 1396, RELIS Nord-Norge. (www.relis.no/database)
  2. 2. RELIS database 2010; spm.nr. 4216, RELIS Øst. (www.relis.no/database)
  3. 3. Timmer CJ, Mulders TMT. Pharmacokinetics of etonogestrel and ethinylestradiol released from a combined contraceptive vaginal ring. Clin Pharmacokinet 2000; 39: 233-42.
  4. 4. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Microgynon. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 23.04.2010).
  5. 5. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) NuvaRing. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 09.04.2010).