Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2010; spm.nr. 4393, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 20.08.2010

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Har magnesiumsulfat dokumentert effekt ved alvorlig astma

Dato for henvendelse: 20.08.2010

RELIS database 2010; spm.nr. 4393, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Retningslinjer for behandling av akutt alvorlig astma skal oppdateres. I de gamle er magnesiumsulfat (0,6-1 mmol) nevnt. Lege spør om dokumentasjon på effekt. Ikke funnet i engelske retningslinjer.

SVAR: En nylig publisert oversiktsartikkel om akuttmedisinsk behandling av astma sier at hos pasienter med alvorlig astma som er refraktær til standardbehandling er intravenøs magnesiumsulfat mye brukt, men effekten er kontroversiell. En metaanalyse av 1.669 pasienter i 24 studier som fikk enten intravenøs magnesiumsulfat (i 15 studier) eller nebulisert magnesiumsulfat (i 9 studier) viste at intravenøs magnesiumsulfat var svakt assosiert med forbedret lungefunksjon hos voksne, men hadde ingen signifikant effekt på sykehusinnleggelser. Hos barn har imidlertid intravenøst magnesiumsulfat vist signifikant bedret lungefunksjon og redusert antall sykehusinnleggelser. Effekten av nebulisert magnesiumsulfat er mindre substansiell. Eksperter og retningslinjer foreslår at klinikere kan forsøke intravenøs magnesiumsulfat til pasienter med alvorlig forverring og hvis FEV eller PEF er <40% av maksimal eller anslått verdi etter initialbehandling. Resultater fra en stor multisenterstudie i Storbritannia som sammenligner intravenøs eller nebulisert magnesiumsulfat og standard behandling hos pasienter med alvorlig astma er forventet i 2011 (1).

Cochrane biblioteket har gjort en metaanalyse av magnesiumsulfats effekt på akutt astma. Seks randomiserte kontrollerte studier med 296 pasienter var inkludert. Fire studier sammenlignet magnesiumsulfat og beta2-agonist med beta2-agonist alene, mens 2 studier sammelignet magnesiumsulfat med beta2-agonist. Tre studier inkluderte bare voksne og 2 studier bare barn. Tre av studiene inkluderte alvorlig astmatikere. Totalt sett var det ingen signifikant bedring i lungefunksjon hos pasienter med kombinasjon magnesiumsulfat og beta2-agonister sammenlignet med beta2-agonist alene. Risiko for sykehuslinnleggelser var lik i begge grupper. Subgruppeanalyser viste ingen forskjeller mellom voksne og barn, men hos alvorlige astmatikere ble lungefunksjonen bedret ved kombinasjonsbehandling. Konklusjoner vedrørende nebulisert magnesiumsulfat alene er vanskelig å trekke pga. mangel på studier. Heterogenitet mellom studiene i metaanalysen utelukker en tydligere konklusjon. Det er forskjeller i både behandling og utfall i de ulike studiene, kontrollgruppene er forskjellige og det er mangel på konsensus blant forskere på hvordan lungefunksjon skal måles (2).

Andre kilder som Clinical Evidence og Uptodate (3,4) sier også at dokumentasjonen for magnesiumsulfats effekt på astma er svak og motstridende.

Referanser
  1. 1. Lazarus S. Emergency treatment of asthma. N Engl J Med 2010; 363(8): 755-64.
  2. 2. Blitz M, Blitz S, Basely R et al. Inhaled magnesium sulfate in the treatment of acute asthma. Cochr Database Syst Rev 2005, Issue 4. Art.No.: CD003898.
  3. 3. Dennis RJ, Solarte I, Rodrigo G. Asthma in adults. http://www.clinicalevidence.com/ (19.08.2010)
  4. 4. Steinfeld J, Dovey M. Acute asthma exarcerbations in children: Inpatient. In: UpToDate, Wood RA, Redding G (section ed), http://www.uptodate.com/ (Sist oppdatert: 12.08.2009)