Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2010; spm.nr. 4416, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 01.09.2010

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Mulig escitalopramutløst hudreaksjon

Dato for henvendelse: 01.09.2010

RELIS database 2010; spm.nr. 4416, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Pasient på 30 år som fikk utslett dagen etter oppstart med Cipralex (5 mg) for en uke siden. Utslettet er på ventrale thorax og ser ut som en pityriasis rosea. Ingen kløe eller plager. Lege spør om RELIS kan si noe om hvor lenge dette kan vare. Ev. om Cipralex bør seponeres.

SVAR: Hverken citalopram eller escitalopram er assosiert med hudreaksjoner som ligner pityriasis rosea (1). Det finnes én publisert kasuistikk der en pasient som brukte citalopram fikk et utbredt papulært kløende erytem med nekrose av keratinocytter og dermal leukocytoklastisk vaskulitt (2). Selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) gir i svært sjeldne tilfeller hudreaksjoner som også kan være alvorlige (3,4). Det er noen publiserte kasuistikker på fotosensitivitet assosiert med SSRIer. De fleste av disse er på paroksetin, men det kan ha med forbruksprofil å gjøre.

At det ikke er rapportert noen sammenheng mellom legemidler og pityriasis rosea, utelukker ikke at et legemiddel f.eks. kan trigge et slikt utbrudd. Det kan imidlertid ikke utelukkes at dette kan dreie seg om et tilfeldig sammenfall i tid. Pityriasis rosea antas å skyldes humant herpesvirus 7, men det er ikke sikkert påvist (5). Normalt får pasienter bare ett utbrudd. Det er overveiende aldersgruppen 10-35 år som rammes. Alder og lokalisasjon hos denne pasienten stemmer med pityriasis rosea. Viktigste differensialdiagnoser skal være akutt hiv-eksantem, guttat psoriasis og sekundær syfilis. Hos pasienter med primært myntformet utslett og få sekundære elementer kan sykdommen ligne dermatofytose.

Dersom utslettet er pityriasis rosea, vil det normalt bli borte etter 2-4 uker. Pasienten bør unngå for hyppig kroppsvask da det kan forverre og forlenge tilstanden.

Dersom utslettet er legemiddelindusert, antas å være pityriasis rosea og ikke forverres vesentlig om pasienten fortsetter med escitalopram, antar vi det ikke er nødvendig å seponere legemidlet umiddelbart, men vente og se om det blir borte i løpet av ca. 4 uker. Noe som vil styrke assosiasjon til pityriasis rosea. Det synes utifra beskrivelsen ikke å være en type utslett som kan ha et dramatisk forløp, men den vurderingen baserer vi på tynt grunnlag siden diagnosen ikke synes sikker.

Konklusjon
SSRIer er i svært sjeldne tilfeller assosiert med hudreaksjoner, inkludert fotosensitivitet, men vi har ikke funnet noen beskrevet som pityriasis rosea. Det utelukker ikke at det likevel kan være utløst av escitalopram. Dersom ikke utslettet forverres, antar vi det kan være trygt å avvente for å se om hun har et utbrudd av pityriasis rosea siden det normalt varer i 2-4 uker. Dersom det ikke går over, er det sannsynlig at escitalopram må seponeres.

Oppfølging fra legen
Hun begynte med Aerius 5 mg 2 uker etter, og utslettet ble helt borte fra en måned etter start. Antihistamin seponert to dager senere. Hun fortsatte med Cipralex i hele forløpet og har nå ingen bivirkninger av den.

Referanser
  1. 1. Litt JZ, editor. Drug eruption reference manual 2008; 14th ed.: 131, 209.
  2. 2. Richard MA, Fiszenson F, Jreissati et al. [Cutaneous adverse effects during selective serotonin reuptake inhibitors therapy: 2 cases] (Fransk). Ann Dermatol Venereol 2001; 128(6-7): 759-61. Abstract.
  3. 3. Doffoel-Hantz V, Boulitrop-Morvan C, Sparsa A. Photosensitivity associated with selective serotonin reuptake inhibitors. Clin Exp Dermatol 2009; 34(8): 763-5.
  4. 4. Krasowska D, Szymanek M, Schwartz RA et al. Cutaneous effects of the most commonly used antidepressant medication, the selective serotonin reuptake inhibitors. J Am Acad Dermatol 2007; 56(5): 848-53. Abstract
  5. 5. Weismann K et al, editors. Dermatologi og venerologi 1999; 3. utg.: 183.