Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2010; spm.nr. 4417, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 01.09.2010

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Bupropion og risiko for øresus og høyt blodtrykk

Dato for henvendelse: 01.09.2010

RELIS database 2010; spm.nr. 4417, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Pasient bruker Cipralex® (escitalopram) 7.5 mg. Det vurderes bytte til Wellbutrin® (bupropion). Spør hva 10 % risiko for øresus og økt blodtrykk betyr. Spør også om øresus er forbigående eller vil vedvare så lenge Wellbutrin® brukes. Dessuten om det kan være irreversibelt.

SVAR: Preparatomtalen og pakningsvedlegget for Wellbutrin® (bupropion) nevner øresus og blodtrykksstigning som vanlige bivirkninger, altså at de kan forekomme hos 1% til 10% av pasientene (1,2). Det er ikke gitt nærmere informasjon. Det er derfor umulig å si noe om hvilke pasienter som fikk dette, f.eks. om det er doseavhengig, om pasientene hadde underliggende sykdom som innebar en risiko, om de brukte andre legemidler som kan ha påvirket serumkonsentrasjonen, om de brukte formulering med hurtig eller langsom frigjøring eller om de brukte det for depresjon eller røykavvenning. Det er ikke nevnt at Wellbutrin® inneholder samme virkestoff som Zyban® som brukes for røykavvenning. I den grad bivirkningene ble observert i kontrollerte kliniske utprøvninger, sies det ikke om de forekom like hyppig på placebo eller hvor stor forskjellen var.

Blodtrykk
Bupropion hemmer reopptak av noradrenalin og blodtrykksøkning er derfor en forventet farmakologisk, doseavhengig effekt. Pasienter som i utgangspunktet har forhøyet blodtrykk, kan oppleve forverring. Hos de fleste ses imidlertid ikke vesentlig blodtrykksstigning. Svimmelhet som hyppig rapporteres kan være et symptom på hjertesykdom (3).

Blodtrykk må måles før oppstart og skal følges regelmessig under behandling, spesielt om pasienten i utgangspunktet har forhøyet blodtrykk eller kjente risikofaktorer for kardiovaskulær sykdom (4). Det er også viktig å unngå samtidig bruk av andre legemidler som kan øke blodtrykket eller som kan hemme nedbrytningen av bupropion. Det er også viktig å starte med lav dose bupropion og øke gradvis.

Øresus (tinnitus)
Øresus har vært rapportert hos ca 6 % av pasientene (3). Øresus kan også forekomme hos pasienter som bruker andre antidepressiva og er også kjent for en rekke andre legemidler som en relativt sjelden og oftest uforklarlig bivirkning.

Årsakene til øresus kan være mange og ikke alle tilfeller lar seg forklare (5). I ett tilfelle som er publisert ble det antatt at pasienten fikk et minislag og at det var årsaken til øresus (6). Da kan årsaken ha vært økning av dopaminerg aktivitet og det er i så fall en doseavhengig effekt. I to rapporterte tilfeller fikk pasientene øresus på begge sider etter 3 ukers behandling med bupropion 300-450 mg daglig. Hos den ene pasienten forsvant øresusen etter 9 måneder selv om pasienten fortsatte å ta 450 mg bupropion daglig. I det andre tilfellet ble pasienten verre etter doseøkning og øresusen ble borte etter at han sluttet med bupropion.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Wellbutrin retard. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 22.05.2009).
  2. 2. Felleskatalog. Pasientutgave. Wellbutrin retard. http://www.felleskatalogen.no/ (Sist endret: 09.10.2008).
  3. 3. McEvoy GK, editor. Bupropion. The AHFS Drug Information. Bethesda, MD: American Society of Health-System Pharmacists. Electronic version, (30.08.2010).
  4. 4. FASS Läkemedel i Sverige. Voxra. http://www.fass.se/ (Sist endret: dd. måned åååå).
  5. 5. Fornaro M, Martino M. Tinnitus psychopharmacology: A comprehensive review of its pathomechanisms and management. Neuropsychiatr Dis Treat 2010; 6: 209-18. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2898164/pdf/ndt-6-209.pdf
  6. 6. Humma LM, Swims MP. Bupropion mimics a transient ischemic attack. Ann Pharmacother 1999; 33(3): 305-7.