Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2010; spm.nr. 4421, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 03.09.2010

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Abstinenssymptomer hos nyfødt etter mors bruk av levetiracetam

Dato for henvendelse: 03.09.2010

RELIS database 2010; spm.nr. 4421, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Et nyfødt barn har mulige abstinenssymptomer: urolig, voldsom skriking, vanskelig å trøste, sugelysten/sitring. Mor har brukt Keppra (levetiracetam) gjennom hele svangerskapet. Lege spør om dette kan gi abstinenssymptomer.

SVAR: Erfaring med bruk av levetiracetam under svangerskap er begrenset. Dyrestudier tyder på økt risiko for medfødte misdannelser og redusert fødselsvekt, spesielt ved bruk av høye doser. I det svenske Medicinska Födelseregistret er det registrert 43 barn som har blitt eksponert for levetiracetam i svangerskapet (19 i monoterapi). To barn (ett forventet) hadde en medfødt misdannelse. Ett barn hadde aortastenose og gallegangsatresi og ett barn hadde polydaktyli. Begge mødrene hadde også brukt karbamazepin (1,2). En oversiktsartikkel oppsummerer noen mindre studier og kasusserier og omfatter totalt 147 tilfeller der gravide kvinner har brukt levetiracetam. Av disse hadde 2 % en alvorlig misdannelse, mens mindre alvorlige misdannelser var sett hos 4,8 %. Det er ingen beskrivelser av abstinenssymptomer hos noen av disse barna (3).

Ved søk i relevant litteratur, samt i PubMed, Embase og WHO's bivirkningsdatabase har vi ikke funnet beskrivelser av neonatale abstinenssymptomer hos barn som har vært eksponert for levetiracetam i svangerskapet. Dette utelukker allikevel ikke at levetiracetam kan være årsak til barnets abstinenssymptomer da det som nevnt er begrenset kunnskap om levetriacetambruk hos gravide.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2010; spm.nr. 4136, RELIS Øst. (www.relis.no/database).
  2. 2. Källén K, Winbladh B. Läkemedel och fosterskador. Levetiracetam. http://www.janusinfo.se/gravreg/ (Sist endret: 01.03.2009).
  3. 3. Longo B, Forinash AB et al. Levetiracetam use in pregnancy. Ann Pharmacother 2009; 43(10): 1692-5.