Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2010; spm.nr. 4461, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 23.09.2010

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Metylfenidat og spider nevi lignende utslett

Dato for henvendelse: 23.09.2010

RELIS database 2010; spm.nr. 4461, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Et barn har brukt Concerta (metylfenidat) i flere år. De siste årene har barnet hatt punktvis rødlig eksantem under øynene og noe på en arm. Flekkene er spider nevi lignende med korte "utløpere", og de forsvinner ved trykk. Psykiater spør om dette kan være bivirkning av metylfenidat. Blodprøve hos fastlege for et år siden var normal.

SVAR: Ulike hudbivirkninger er assosiert med metylfenidat. Ifølge preparatomtalen til Concerta er f.eks. utslett, pruritus og urtikaria angitt som vanlige bivirkninger (1). Dette kan være symptomer på hypersensitivitetsreaksjoner (2).

Spider nevi er vanligvis assosiert med kroniske leversykdommer hos voksne. Finn og medarbeidere har imidlertid undersøkt forekomst av kutan spider nevi hos barn på 1-15 år med og uten leversykdom (3). De fant blant annet at av 426 barn uten leversykdom, hadde 162 (38 %) minst en spider nevus. Maksimalt antall pr. barn var 11 hos denne gruppen.

Ved søk i PubMed og Embase har vi ikke funnet beskrevet at metylfenidat har gitt spider nevi eller spider nevi lignende utslett. I WHOs internasjonale bivirkningsdatabase er det per i dag 3 rapporter på spider nevi assosiert med metylfenidat (4). WHO understreker at datauttrekk fra bivirkningsdatabasen ikke representerer WHOs offisielle syn og at data ikke er homogene med tanke på innsamling gjennom spontanrapporteringssystemet. Opplysningene kan ikke brukes for å dokumentere sammenheng mellom det aktuelle legemiddelet og bivirkningen eller til å vurdere frekvens av bivirkningen.

For nærmere vurdering av type utslett hos barnet og mulige årsaker, bør hudlege eller pediater kontaktes.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Concerta. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 14. september 2009).
  2. 2. McEvoy GK, editor. Methylphenidate Hydrochloride. The AHFS Drug Information 2008. Bethesda, MD: American Society of Health-System Pharmacists; 2009. Electronic version, (20.september 2010).
  3. 3. Finn SM, Rowland M et al. The significance of cutaneous spider naevi in children. Arch Dis Child 2006; 91: 604-5.
  4. 4. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 21. september 2010.