Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2010; spm.nr. 4478, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 30.09.2010

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Teriparatid og risiko ved å bli gravid

Dato for henvendelse: 30.09.2010

RELIS database 2010; spm.nr. 4478, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Pasient fikk postpartum osteoporose etter siste svangerskap. Hun er anbefalt bruk av Forsteo (teriparatid) i 2 år før ny graviditet og har fått beskjed om at hun ikke bør bli gravid etter behandling heller. Lege etterspør om dokumentasjon.

SVAR: RELIS har tidligere svart på bruk av teriparatid under graviditet (1). Dette tar imidlertid bare for seg risiko under graviditet. ikke om avsluttet behandling innebærer risiko ved ny graviditet.

Teriparatids farmakologi
Teriparatid er den aktive delen (1-34) av endogent humant paratyreoideahormon (PTH). Fysiologiske effekter av PTH omfatter stimulering av bendannelse ved direkte påvirkning på bendannende celler (osteoblaster) som indirekte øker tarmabsorpsjonen av kalsium og øker tubulær reabsorpsjon av kalsium og utskillelsen av fosfat i nyrene (2). Teriparatid er ikke forventet å akkumulere i ben eller annet vev (3).

Teriparatids farmakokinetikk
Ingen metabolisme- eller eliminasjonsstudier er gjort på teriparatid. Den perifere metabolismen av PTH og teriparatid antas å foregå hovedsakelig i lever og nyre. Halveringstiden til teriparatid er ca. 1 time, noe som reflekterer nødvendig tid for absorpsjon fra administrasjonsstedet (3).

Andre bemerkninger
Rottestudier har vist økt risiko for osteosarkom, noe som er avhengig av dose og behandlingsvarighet. Effekten er observert i systemiske eksponeringer 3-60 ganger normal humandose (20 mcg). Pga. usikkerhet rundt relevansen av ostesarkom hos rotter, bør ikke teriparatid gis til pasineter med i utgangspunktet høy risiko for osteosarkom.

Konklusjon
Teriparatid er ikke forventet å akkumulere i ben eller annet vev. Halveringstiden er ca. 1 time og legemidlet er forventet ute av kroppen ila. kun kort tid. Graviditet oppstått etter avsluttet behandling med teriparatid anses som trygt.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2009; spm.nr. 5596, RELIS Vest. (www.relis.no/database)
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Forsteo. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 28.08.2009).
  3. 3. FDA. (Amerikansk legemiddelmyndighet) Preparatomtale (SPC) Forteo. http://www.accessdata.fda.gov (Sist godkjent: 22.07.2009)