Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2010; spm.nr. 4509, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 14.10.2010

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Heroin og nyreskade

Dato for henvendelse: 14.10.2010

RELIS database 2010; spm.nr. 4509, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Pasient med kjent nyresvikt er henvist til dialyse. Legen lurer på om heroin er skadelig for nyrene?

SVAR: Nyreskade hos personer som bruker heroin ble først beskrevet på 1970-tallet (1). Hos heroinbrukere hvor det er utført nyrebiopsi beskrives ofte fokal eller segmental glomerulosklerose, men også membranoproliferativ glomerulonefritt, kronisk interstitiell nefritt, akutt proliferativ glomerulonefritt, amyloidose eller interstitiell nefritt (1-3). Det vil si at de ulike nyrelesjonene har forskjellige morfologiske forandringer (1-3).

I studier som har vist økt forekomst av nyreskader hos heroinbrukere, er forekomst av infeksjon med hepatittvirus høy, spesielt med hepatitt C virus (1). Både infeksiøs endokarditt og HIV er også infeksjoner som er assosiert med nyrepatologi av liknende type som er påvist hos heroinbrukere (1-3). Når de første rapportene om heroin-assosiert nefropati ble publisert, fantes det ikke diagnostikk for å påvise virusinfeksjon (1).

Ved injeksjon av heroin løses gjerne heroin opp i for eksempel sitronsyre eller natrium bikarbonat (1) og illegale rusmidler er gjerne tilsatt andre og ukjente tilleggsstoffer som for eksempel kinin, mannitol, prokain, koffein, skopolamin eller inositol (2). Begge disse forholdene anses å kunne medføre uheldige og uønskede effekter i kroppen, som for eksempel nyreskade (1).

Flere studier har vist at personer med mørk hudfarge har økt risiko for å utvikle heroin-assosiert nefropati, og at det kan ligge en genetisk predisposisjon til grunn hos personer som utvikler denne type nyreskade (1-3).

Blant rusmisbrukere er blandingsbruk vanlig, noe som gjør det vanskelig å studere isolerte effekter av enkeltstoffer, som for eksempel heroin, i denne gruppen. Andre rusmidler vil kunne bidra/forårsake skade, og i tillegg vil livsstilen til denne gruppen kunne medføre økt risiko for ulike sykdomstilfeller som kan medføre nefropati.

Konklusjon
Det er uklart om heroin har nyreskadelige effekter. Hos heroinbrukere ses mange ulike typer nyrepatologi, og dette tyder på at det ikke er heroin i seg selv som er nyreskadelig. Illegale rusmidler inneholder gjerne ulike tilsetninger/forurensning som kan ha uheldige og uønskede effekter og blant annet være skadelig på nyrene. Rusmisbrukere har økt forekomst av infeksjonssykdommer, for eksempel med hepatitt virus, noe som også vil bidra til økt risiko for utvikling av nyreskade. I tillegg er det vist at genetisk variasjon kan gi ulik sårbarhet for å utvikle nyreskade ved bruk av heroin.

Referanser
  1. 1. Jaffe JA and Kimmel PL. Chronic nephropathies of cocaine and heroin abuse: A critical review. Clin J Am Soc Nephrol 2006;1:655-667.
  2. 2. Dettmeyer RB, Preus J et al. Heroin-associated nephropathy. Expert Opin Drug Saf 2005;4(1):19-28.
  3. 3. Faria MS, Sampaio S et al. Nephropathy associated with heroin abuse in Caucasian patients. Nephrol Dial Transplant 2003;18:2308-2313.