Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2010; spm.nr. 4584, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 24.11.2010

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Klozapin og hidradenitis suppurativa

Dato for henvendelse: 24.11.2010

RELIS database 2010; spm.nr. 4584, RELIS Øst

SPØRSMÅL: En mann på 20 år har det siste året vært behandlet med Leponex (klozapin) for schizofreni. Moderat vektoppgang siste året. Han har det siste halvåret merket residiverende axillar hidradenitt. Lege spør om det er beskrevet sammenheng mellom klozapin og hidradenitis suppurativa.

SVAR: Hidradenitis suppurativa er en kronisk residiverende hudsykdom som kjennetegnes ved ømme byller i i armhulen (vanligst) eller i lysken. Sykdommen klassifiseres som en follikulær okklusjonssykdom, blir ofte sett på som en variant av acne vulgaris, og den debuterer oftest i 20-30 årene. Tobakksrøyking og overvekt er risikofaktorer for hidradenitis suppurativa (1).

Legemidler som har vært assosiert med hidradenitis suppurativa er ciklosporin, sirolimus og litium (2). Ved søk i relevant bivirkningslitteratur (2,3,4) og i PubMed/Embase har vi ikke funnet at klozapin er assosiert med sykdommen. Vi har heller ikke funnet rapporterte tilfeller av hidradenitis suppurativa ved bruk av klozapin i WHO's internasjonale bivirkningsdatabase (5).

Vektøkning er en vanlig bivirkning av klozapin (4), og det angis at pasienten har hatt en moderat vektoppgang siste året. Det er ikke usannsynlig at vektøkningen har bidratt til utvikling av hidradenitis suppurativa, og at dette således er en sekundær effekt ved bruk av klozapin.

Referanser
  1. 1. Tolaas E, Knudsen CW et al. Hidradenitis suppurativa. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129(10): 992-6.
  2. 2. Informa healthcare, UK. Litt's D.E.R.M drug eruptions and reactions manual. http://www.drugeruptiondata.com (23.11.2010).
  3. 3. Aronson JK, editor. Meyler's side effects of psychiatric drugs 2009; 273.
  4. 4. Klasco RK (Ed): Clozapine (Drug Evaluation). DRUGDEX® System (electronic version). Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (24. november 2010).
  5. 5. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 23. november 2010.