Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2003; spm.nr. 495, RELIS Øst

Publisert: 19.11.2003

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Serotoninreopptakshemmere (SSRIer) og risiko for dødsfall

Dato for henvendelse: 19.11.2003

RELIS database 2003; spm.nr. 495, RELIS Øst.

SPØRSMÅL: Lege/psykiater ønsker informasjon om dødsfall i forbindelse med bruk av SSRIer. Spørmålet kommer som følge av innslag om dette i TV-programmet PULS. Etter programmet hadde legen fått henvendelser fra bekymrede foreldre av barn som behandles med SSRI.

SVAR: Statens legemiddelverk har nylig publisert en omtale av SSRIer og bivirkninger på sin hjemmeside (1). Her presiseres det at effekten og nytteverdien av SSRI-preparatene er større enn bivirkningsrisikoen. De vanligste bivirkningene av SSRI er normalt ikke alvorlige. Vanlige bivirkninger er først og fremst bivirkninger i mage og tarm som for eksempel kvalme og diaré, sentralnervøse bivirkninger som søvnproblemer, døsighet, svimmelhet, munntørrhet, økt svetting og nedsatt seksualfunksjon, samt lavt blodtrykk og hjertebank. Bivirkningene er mest uttalt i begynnelsen av behandlingen og avtar gjerne i løpet av de første behandlingsukene (1). For å unngå seponeringsreaksjoner er det viktig at behandlingen trappes langsomt ned.

Totalt har Legemiddelverket mottatt ca. 700 bivirkningsrapporter etter bruk av SSRIer, hvorav 30 % er alvorlige, inklusive 18 dødsfall. I halvparten av disse dødsfallene ble også andre legemidler enn SSRIer mistenkt å være årsak til dødelig utfall for pasienten. Det er fire tilfeller av selvmord, tre av dem innen ca. 1 måned etter oppstart av behandlingen når den antidepressive effekten ofte ikke er inntredd og økt risiko for selvmord foreligger derav (2). Man har hittil ikke funnet holdepunkter for at verken paroksetin eller andre SSRI gir økt risiko for selvmord eller selvmordstanker hos voksne (1).

Barn og unge
Ingen SSRI-preparater er godkjent i Norge for behandling av depresjoner hos barn. Zoloft (sertralin) er imidlertid godkjent til behandling av tvangslidelse (OCD) hos barn over 6 år. Det er nylig kommet advarsler mot å bruke paroksetin til behandling av barn og ungdom under 18 år (3). Nye undersøkelser viser at det ikke kan påvises terapeutisk effekt av paroksetin på depresjon i disse aldersgruppene. Videre kan det foreløpig ikke utelukkes at bruk av paroksetin eller andre SSRI kan være forbundet med økt risiko for selvpåførte skader og suicidal oppførsel hos barn og ungdom (4). Tilsvarende er det nylig rapportert om manglende effekt og risiko for alvorlige psykiatriske bivirkninger ved behandling av depresjon hos barn og unge med venlafaxin (5). På bakgrunn av denne informasjonen, bør bruk av SSRI og lignende preparater brukes med forsiktighet til barn og unge. Dersom man velger å starte behandling, må man være spesielt på vakt overfor symptomer som aggressivitet/fiendtlighet, selvmordstanker og suicidal atferd hos pasienten.

Konklusjon
Bruk av SSRI er normalt ikke forbundet med alvorlige bivirkninger, og det er ikke holdepunkter for at preparatene er forbundet med økt risiko for selvmord eller selvmordstanker hos voksne. Foreløpig kan det imidlertid ikke utelukkes at bruk av paroksetin eller andre SSRI kan være forbundet med økt risiko for selvpåførte skader og suicidal oppførsel hos barn og ungdom.

Referanser
  1. 1. Buajordet I, Lislevand H. SSRIer og bivirkninger. Nytten er større enn bivirkningsrisikoen. http://www.legemiddelverket.no/bivirk/prepfok/SSRIerogbivirkninger.htm (10.11.2003).
  2. 2. RELIS database 2003; ark.nr. 03031112 , RELIS Vest. (kladd)
  3. 3. Berge M, Jacobsen S. Seroxat (paroksetin) og andre paroksetinpreparater: Advarsel mot bruk av paroksetin i behandling av depresjon hos barn og ungdom under 18 år. http://www.legemiddelverket.no/bivirk/prepfok/Seroxat.htm (11.06.2003).
  4. 4. FDA Public Health Advisory. Reports of suicidality in pediatric patients being treated with antidepressant medications for major depressive disorder (MDD). http://www.fda.gov/cder/drug/advisory/mdd.htm (27.10.2003).
  5. 5. Kvande KT, Berge M. Forsiktighet ved bruk av venlafaksin hos barn og unge. Forsiktighet tilrådes ved bruk av venlafaksin (Efexor/Efexor Depot) mot depresjon hos barn og ungdom under 18 år. http://www.legemiddelverket.no/bivirk/prepfok/venlafaksin.htm (06.10.2003).