Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2004; spm.nr. 564, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 03.03.2004

 • RELIS Øst

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Plaquenil® som mulig årsak til øresus

Dato for henvendelse: 03.03.2004

RELIS database 2004; spm.nr. 564, RELIS Øst.

SPØRSMÅL: Kvinne i 50-årene med systemisk lupus erythematosus (SLE) har brukt Plaquenil® (hydroksyklorokin) i 17 år med god effekt. Har siden vinteren 2003 hatt øresus, også noe hørselstap siden våren 2003. Legemiddelet er seponert, øresus kommer og går. Spør om øresus er en mulig bivirkning av hydroksyklorokin etter så lang tid.

SVAR: Hydroksyklorokin er et langsomt innsettende antireumatisk middel som er kjemisk beslektet med klorokin. Ototoksisitet er beskrevet for disse midlene, men er ikke godt dokumentert (1-5).

Tinnitus nevnes som bivirkning av hydroksyklorokin, men det er uklart hvor hyppig dette forekommer (1-4). Vi har funnet to publiserte rapporter med tilsammen tre pasienter hvor ototoksisitet ble assosiert med hydroksyklorokin hos voksne som hadde brukt preparatet over noe tid (5,6). Den ene kasuistikken beskriver en 34 år gammel kvinne som har hatt rheumatoid artritt i ett år og som etter seks måneder på hydroksyklorokin og sulfasalazin fikk redusert hørsel og tinnitus (5). Dette ble reversert ved seponering av hydroksyklorokin. Johansen og Gran beskriver to norske pasienter der irreversibelt hørselstap ble assosiert med hydroksyklorokin (6). Den ene pasienten hadde i en ti-års periode brukt hydroksyklorokin periodevis, deretter i daglig dose på 400 mg i fem år for diskoid lupus erythematosus. Pasienten registrerte da redusert hørsel og undersøkelse viste bilateralt sensorineuralt hørselstap på 20-40 decibel på høyre øre og 20-50 decibel på venstre. Den andre pasienten brukte 400 mg per dag i tre måneder hver sommer i tre år for lupus erythematosus. Deretter gikk han over til 200 mg per dag, med økning til 200 mgx2. Innen en måned etter doseøkning merket pasienten redusert hørsel og undersøkelse viste hørselstap på 5-15 decibel på høyre øre og 5-35 decibel på venstre.

Ved søk i WHO's bivirkningsdatabase fant vi 34 rapporter på tinnitus, 23 på nedsatt hørsel og 27 på døvhet assosiert med hydroksyklorokin (7). Det understrekes at dette er spontanrapporter og årsakssammenhengen er i mange tilfeller ikke fastlagt eller assosiasjonen kan være svak (mulig).

Det finnes publikasjoner som assosierer autoimmune reumatiske sykdommer med hørselstap, også SLE (8,9). Dette kompliserer bildet ytterligere.

Konklusjon
Tinnitus og hørselstap er beskrevet ved langtidsbruk med hydroksyklorokin, men dokumentasjonen er begrenset. At hørselstap også er beskrevet som en del av sykdomsbilde ved SLE gjør årsaksvurdering vanskelig, spesielt når en eventuell bivirkning opptrer etter så lang tids bruk og det ikke er sett tydelig bedring ved seponering.

Referanser
 1. 1. Drugdex® System. Drug evaluation. Hydroxychloroquine. MICROMEDEX® Healthcare Series Vol. 119 expires 03/04.
 2. 2. Physicians' Desk Reference®. Plaquenil. MICROMEDEX® Healthcare Series Vol. 119 expires 03/04.
 3. 3. Dukes MNG, Aronson JK editors. Meyler's Side Effects of Drugs 2000; 14th ed.: 954.
 4. 4. Dollery C, editor. Therapeutic Drugs 1999; 2nd ed.: H78.
 5. 5. Seckin Ü et al. Hydroxychloroquine ototoxicity in a patient with rheumatoid arthritis. Rheumatol Int 2000; 19: 203-4.
 6. 6. Johansen PB, Gran JT. Ototoxicity due to hydroxychloroquine: report of two cases. Clin Exp Rheumatol 1998; 16: 472-4.
 7. 7. INTDIS (WHOs bivirkningsdatabase, (3. mars 2004).
 8. 8. Peeva E, Barland P. Sensorineural hearing loss in conjunction with aortic insufficiency in systemic lupus erythematosus. Scand J Rheumatol 2001; 30: 45-7.
 9. 9. Kastanioudakis I et al. Ear involvement in systemic lupus erythematosus patients: a comparative study. J Laryngol Otol 2002; 116(2): 103-7.