Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2004; spm.nr. 628, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 23.04.2004

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Mulighet for interaksjon mellom Lamisil® og Trionetta®

Dato for henvendelse: 23.04.2004

RELIS database 2004; spm.nr. 628, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Lege skal forskrive Lamisil® (terbinafin) tabletter til neglesoppbehandling til ei ung jente som bruker Trionetta®. Spør apoteket om de har erfaring med den kombinasjonen og om effekten av Trionetta® (etinyløstradiol/levonorgestrel) reduseres siden begge legemidlene metaboliseres via cytokrom P450-systemet.

SVAR: Ved gjennomgang av aktuell interaksjonslitteratur ser det ikke ut til at det er noen farmakokinetisk interaksjon mellom terbinafin og p-piller (1-3). Stockely angir at in-vitro-studier i humane leverceller har vist at terbinafin ikke endrer farmakokinetikken til etinyløstradiol. Menstruasjonsforstyrrelser har forekommet hos personer som har fått terbinafinbehandling mens de har stått på p-piller, men en studie med 314 pasienter som fikk både terbinafin og p-piller viste at menstruasjonsforstyrrelser ikke forekom hyppigere enn hos de som brukte p-piller alene (2).

In-vitro-studier tyder på at terbinafin har lavt potensiale til å påvirke clearance av de fleste legemidler som metaboliseres via cytokrom P-450-systemet, inkludert orale antikonseptiva (4). Unntak fra dette er at terbinafin synes å hemme CYP2D6 og kan dermed blant annet redusere omsetningen av enkelte betablokkere og SSRIer.

Konklusjon
Det er lite sannsynlig at det er noen interaksjon mellom terbinafin og p-piller.

Referanser
  1. 1. Spigset O (red.). Drug Information Database (DRUID) http://druid.uio.no/ ( 28. april 2004).
  2. 2. Stockley IH, editor. Drug Interactions 2002; 6th ed.: 221.
  3. 3. Drugdex® System. Drug evaluation. Terbinafin. MICROMEDEX® Healthcare Series Vol. 120 expires 06/04.
  4. 4. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Lamisil. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 20.11 2002).