Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Øst
Tlf:
E-post:
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2004; spm.nr. 773, RELIS Øst

Dato for henvendelse: 26.11.2004

  • RELIS Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Metformin ved forhøyet kreatinin

Dato for henvendelse: 26.11.2004

RELIS database 2004; spm.nr. 773, RELIS Øst

SPØRSMÅL: Farmasøyt spør om det finnes studier eller rapporter på hvor godt/dårlig metfomin tåles ved forhøyet kreatinin (over kontraindikasjonsverdien i Felleskatalogen). Aktuelle pasient er født i 1920, målt kreatininverdier under sykehusopphold: 152, 184, 142, blodsukker noe forhøyet, men HbA1c 7. Bruker Glucophage® 1g x 2.

SVAR: Melkesyreacidose er en sjelden bivirkning av metformin som kan forekomme ved opphopning av metformin siden det elimineres over nyrene. Dette er primært sett hos pasienter med vesentlig nyreinsuffisiens (1). I preparatomtalen angis kreatinin >135 µmol(l (menn) som kontraindikasjon for bruk av metformin.

Insidensen av melkesyreacidose ligger på rundt 0,03 tilfeller per 1000 pasientår og er altså svært sjelden. Dødeligheten er ca. 50 %. Risikoen var vesentlig høyere for et annet biguanid, fenformin, som ikke lenger er i klinisk bruk (2). En Cochrane-utredning har nylig undersøkt sammenhengen mellom melkesyreacidose og bruk av metformin (3). De fant at i 176 studier med tilsammen 35619 pasientår var det ingen tilfeller av melkesyreacidose, og de konkluderer derfor med at metformin ikke er assosiert med økt risiko for dette. Allikevel kan personer med nyresvikt ha økt risiko, da disse pasientene neppe var inkludert i studiene som inngikk i metaanalysen.

Melkesyreacidose i forbindelse med metformin er nylig omtalt av Hanssen (4). Hean mener kontraindikasjonen for bruk av metformin sannsynligvis er for streng, og at metformin kan brukes hos de med lett nedsatt nyrefunksjon (kreatinin < 150 µmol/l).

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Glucophage. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 08.09.2004).
  2. 2. McEvoy GK, editor. American Hospital Formulary Service (AHFS) Drug Information 2004.: 2983-2994.
  3. 3. Salpeter S, Greyber E, Pasternak G, Salpeter E. Risk of fatal and nonfatal lacitic acidosis with metformin ude in type 2 diabetes mellitus. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 3.
  4. 4. Hanssen KF. Melkesyreacidose som bivirkning av metformin. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 2583-4.